Projektet

1. Buxhetim me pjesëmarrje për qeverisje vendore më të përgjegjshme

2. Prindërim pozitiv për një fëmijëri të shëndetshme

3. Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj kujdesit shëndetësor për nënën dhe fëmijën në komunitetet rome në Vlorë dhe Fier.

4. Promovimi i ideve të reja për ndërtimin e partneritetit mes burrave dhe grave për barazi gjinore dhe një shoqëri pa dhunë

5- Rritje e kapacitetit të komunitetit të Fushë-Arrëz-it për ruajtjen e farave lokale bujqesore, arrore dhe frutore 

6- Mbrojtja e të drejtave të pacientëve duke inkurajuar kulturën anti-korrupsion

7- Së bashku për fuqizimin ekonomik të qëndrueshëm të grave të marxhinalizuara

8-Mbrojtja e mjedisit si katalizator per perfshirjen sociale te komunitetit rom

9- Energji pozitive dhe përpjekje konstante për emancipim!

10- Djemte dhe burrat pjese e zgjidhjes- Trego qe je kunder dhunes!

11- Mjedisi që na rrethon, më shumë se vetëm mjedis

12- Mbështetje emergjente për fëmijët dhe gratë rome

13- Te kthejme gjelberimin per nje ambjent te paster

14-Zhvillimi i Praktikave me te mira te Menaxhimit te rasteve me HIV ne Nivel Lokal dhe Kombetar

15-Brezi i ri ne aksion kunder dhunes ne familje ne Shqiperi

16-“Dizenjim dhe ofrim i paketes se plote te trajnimeve shoqatave Rome dhe Egjyptiane”

17-“Te punojme se bashku per gjitheperfshirjen e Romeve”

18- “Mjedisi nevojë apo domosdoshmëri”

19-“Veprimi yt sjell ndryshim, VEPRO TANI! “

20-“Rini pa kufi”

21-  “Monitorim dhe perqasje te reja ne ofrimin e sherbimeve shendetesore per komunitetin Rom”

22- “Promovimi i barazise gjinore nepermjet ri-konceptualizimit te mashkullorizimit ne Shqiperi”

23-  “Dizenjim dhe ofrim i paketes se plote te trajnimeve shoqatave Rome dhe Egjyptiane”

24-  “Mediatore Rom –nje model efektiv per permiresimin e aksesit te sherbimeve shendetesore ne komunitetin Rom”

25- “Parandalimi i perhapjes se IST/ HIV ne komunitetin Rom”

26  “Fuqizimi i Kapaciteteve per Komunitetet Nderkombetare per Qeverisje te mire te Mjedisit”

27- “Ngritje e kapaciteteve te Aktoreve civile per nje Qeverisje te permiresuar te mjedisit”

28- “ Permiresimi i aktiviteteve parandaluese per HIV/STI/Drogat, shendeti riprodhues, edukata seksuale, ngritje kapacitetesh, te fokusuara ne te drejtat e njeriut”

29- “ Fuqizimi i Kapaciteteve te Komuniteteve Lokale ku jetojne femije dhe te rinj me HIV/AIDS”

30- “Parandalim i perhapjes se STI,  HIV/SIDA ne komunitetet Rome”

31- “Shoqeria Rome ne pararoje”

32- “Se bashku per nje qytet te shendetshem”

33- “Fuqizimi i Kapaciteteve Institucionale te OJF-ve te Shendetit”

34-“Vleresim kombetar i nevojave psiko-sociale dhe mjekesore te personave qe jetojne me HIV dhe perfshirja e tyre ne programet kombetare ndergjegjesuese”

35- “Reduktimi i pabarazise gjinore ne rrethin e Durresit dhe te rrethinave te tij si nje mjet per zhvillimin e komunitetit”

36- “Rritje e ndergjegjesimit dhe ofrim i informacionit rreth infeksionit te HIV, menyrave te parandalimit ne komunitetin rom; rendesia e uljes se stigmes dhe diskriminimit kundrejt Personave qe jetojne me HIV/AIDS. Permiresimi e masave te tyre parandalese per mbrojtjen e femijeve te tyre”

37. “Zhvillimi i nje fushate kombetare sensibilizuese per HIV/AIDS me qellim venien e theksit ne rrezikun qe shoqerohet nga HIV dhe  advokaci per personat qe jetojne me HIV/AIDS.”

38-Organizimi i aktiviteteve me rastin e 1 Dhjetorit (Dita boterore kunder HIV)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s