Projektet

1. Buxhetim me pjesëmarrje për qeverisje vendore më të përgjegjshme, 2016-2017

2. Prindërim pozitiv për një fëmijëri të shëndetshme, 2017-2018

3. Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj kujdesit shëndetësor për nënën dhe fëmijën në komunitetet rome në Vlorë dhe Fier, 2016

4. Promovimi i ideve të reja për ndërtimin e partneritetit mes burrave dhe grave për barazi gjinore dhe një shoqëri pa dhunë, 2016-2017

5- Rritje e kapacitetit të komunitetit të Fushë-Arrëz-it për ruajtjen e farave lokale bujqesore, arrore dhe frutore , 2015-2016

6- Mbrojtja e të drejtave të pacientëve duke inkurajuar kulturën anti-korrupsion, 2015-2016

7- Së bashku për fuqizimin ekonomik të qëndrueshëm të grave të marxhinalizuara, 2015-2016

8-Mbrojtja e mjedisit si katalizator per perfshirjen sociale te komunitetit rom

9- Energji pozitive dhe përpjekje konstante për emancipim!

10- Djemte dhe burrat pjese e zgjidhjes- Trego qe je kunder dhunes! 2014

11- Mjedisi që na rrethon, më shumë se vetëm mjedis, 2014

12- Mbështetje emergjente për fëmijët dhe gratë rome, 2013

13- Te kthejme gjelberimin per nje ambjent te paster, 2013-2014

14-Zhvillimi i Praktikave me te mira te Menaxhimit te rasteve me HIV ne Nivel Lokal dhe Kombetar, 2013

15-Brezi i ri ne aksion kunder dhunes ne familje ne Shqiperi, 2013-2014

16-“Dizenjim dhe ofrim i paketes se plote te trajnimeve shoqatave Rome dhe Egjyptiane”

17-“Te punojme se bashku per gjitheperfshirjen e Romeve” 2013

18- “Mjedisi nevojë apo domosdoshmëri” 2013

19-“Veprimi yt sjell ndryshim, VEPRO TANI! “

20-“Rini pa kufi”

21-  “Monitorim dhe perqasje te reja ne ofrimin e sherbimeve shendetesore per komunitetin Rom”

22- “Promovimi i barazise gjinore nepermjet ri-konceptualizimit te mashkullorizimit ne Shqiperi”

23-  “Dizenjim dhe ofrim i paketes se plote te trajnimeve shoqatave Rome dhe Egjyptiane”

24-  “Mediatore Rom –nje model efektiv per permiresimin e aksesit te sherbimeve shendetesore ne komunitetin Rom” 2011-2012

25- “Parandalimi i perhapjes se IST/ HIV ne komunitetin Rom” 2011-2012

26  “Fuqizimi i Kapaciteteve per Komunitetet Nderkombetare per Qeverisje te mire te Mjedisit” 2011-2012

27- “Ngritje e kapaciteteve te Aktoreve civile per nje Qeverisje te permiresuar te mjedisit” 2010-2011

28- “ Permiresimi i aktiviteteve parandaluese per HIV/STI/Drogat, shendeti riprodhues, edukata seksuale, ngritje kapacitetesh, te fokusuara ne te drejtat e njeriut” 2010-2011

29- “ Fuqizimi i Kapaciteteve te Komuniteteve Lokale ku jetojne femije dhe te rinj me HIV/AIDS” 2010

30- “Parandalim i perhapjes se STI,  HIV/SIDA ne komunitetet Rome” 2010-2011

31- “Shoqeria Rome ne pararoje” 2009-2010

32- “Se bashku per nje qytet te shendetshem” 2008-2009

33- “Fuqizimi i Kapaciteteve Institucionale te OJF-ve te Shendetit” 2008

34-“Vleresim kombetar i nevojave psiko-sociale dhe mjekesore te personave qe jetojne me HIV dhe perfshirja e tyre ne programet kombetare ndergjegjesuese” 2008

35- “Reduktimi i pabarazise gjinore ne rrethin e Durresit dhe te rrethinave te tij si nje mjet per zhvillimin e komunitetit” 2007-2008

36- “Rritje e ndergjegjesimit dhe ofrim i informacionit rreth infeksionit te HIV, menyrave te parandalimit ne komunitetin rom; rendesia e uljes se stigmes dhe diskriminimit kundrejt Personave qe jetojne me HIV/AIDS. Permiresimi e masave te tyre parandalese per mbrojtjen e femijeve te tyre” 2007-2008

37. “Zhvillimi i nje fushate kombetare sensibilizuese per HIV/AIDS me qellim venien e theksit ne rrezikun qe shoqerohet nga HIV dhe  advokaci per personat qe jetojne me HIV/AIDS.” 2007-2008

38. Munde dhunën, thyeje heshtjen, 2018-2019

39-Së bashku për fuqizimin ekonomik të qëndrueshëm të grave në nevojë, 2018-2019

40. Monitorimi dhe ndërgjegjësimi mbi realizimin e reformës mbi ndihmën ekonomike, 2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.