Projektet

 1. Fuqizimi ekonomik i qendrueshëm i grave në nevojë dhe ndërgjegjësimi mbi ndërmarrjet sociale 2019-2021
 2. Munde dhunën, thyeje heshtjen, 2018-2019
 3. Së bashku për fuqizimin ekonomik të qëndrueshëm të grave në nevojë, 2018-2019
 4. Monitorimi dhe ndërgjegjësimi mbi realizimin e reformës mbi ndihmën ekonomike, 2018-2019
 5. Buxhetim me pjesëmarrje për qeverisje vendore më të përgjegjshme, 2016-2017
 6. Prindërim pozitiv për një fëmijëri të shëndetshme, 2017-2018
 7. Përmirësimi i cilësisë dhe aksesit ndaj kujdesit shëndetësor për nënën dhe fëmijën në komunitetet rome në Vlorë dhe Fier, 2016
 8.  Promovimi i ideve të reja për ndërtimin e partneritetit mes burrave dhe grave për barazi gjinore dhe një shoqëri pa dhunë, 2016-2017
 9. Rritje e kapacitetit të komunitetit të Fushë-Arrëz-it për ruajtjen e farave lokale bujqesore, arrore dhe frutore , 2015-2016
 10. Mbrojtja e të drejtave të pacientëve duke inkurajuar kulturën anti-korrupsion, 2015-2016
 11. Së bashku për fuqizimin ekonomik të qëndrueshëm të grave të marxhinalizuara, 2015-2016
 12. Mbrojtja e mjedisit si katalizator per perfshirjen sociale te komunitetit rom
 13. Energji pozitive dhe përpjekje konstante për emancipim!
 14.  Djemte dhe burrat pjese e zgjidhjes- Trego qe je kunder dhunes! 2014
 15. Mjedisi që na rrethon, më shumë se vetëm mjedis, 2014
 16. Mbështetje emergjente për fëmijët dhe gratë rome, 2013
 17. Te kthejme gjelberimin per nje ambjent te paster, 2013-2014
 18. Zhvillimi i Praktikave me te mira te Menaxhimit te rasteve me HIV ne Nivel Lokal dhe Kombetar, 2013
 19. Brezi i ri ne aksion kunder dhunes ne familje ne Shqiperi, 2013-2014
 20. Dizenjim dhe ofrim i paketes se plote te trajnimeve shoqatave Rome dhe Egjyptiane”
 21. “Te punojme se bashku per gjitheperfshirjen e Romeve” 2013
 22.  “Mjedisi nevojë apo domosdoshmëri” 2013
 23. “Veprimi yt sjell ndryshim, VEPRO TANI! “
 24. “Rini pa kufi”
 25. “Monitorim dhe perqasje te reja ne ofrimin e sherbimeve shendetesore per komunitetin Rom”
 26. “Promovimi i barazise gjinore nepermjet ri-konceptualizimit te mashkullorizimit ne Shqiperi”
 27.   “Dizenjim dhe ofrim i paketes se plote te trajnimeve shoqatave Rome dhe Egjyptiane”
 28. 2 “Mediatore Rom –nje model efektiv per permiresimin e aksesit te sherbimeve shendetesore ne komunitetin Rom” 2011-2012
 29. “Parandalimi i perhapjes se IST/ HIV ne komunitetin Rom” 2011-2012
 30.  “Fuqizimi i Kapaciteteve per Komunitetet Nderkombetare per Qeverisje te mire te Mjedisit” 2011-2012
 31. “Ngritje e kapaciteteve te Aktoreve civile per nje Qeverisje te permiresuar te mjedisit” 2010-2011
 32.  “ Permiresimi i aktiviteteve parandaluese per HIV/STI/Drogat, shendeti riprodhues, edukata seksuale, ngritje kapacitetesh, te fokusuara ne te drejtat e njeriut” 2010-2011
 33.  “ Fuqizimi i Kapaciteteve te Komuniteteve Lokale ku jetojne femije dhe te rinj me HIV/AIDS” 2010
 34. “Parandalim i perhapjes se STI,  HIV/SIDA ne komunitetet Rome” 2010-2011
 35. “Shoqeria Rome ne pararoje” 2009-2010
 36.  “Se bashku per nje qytet te shendetshem” 2008-2009
 37.  “Fuqizimi i Kapaciteteve Institucionale te OJF-ve te Shendetit” 2008
 38. “Vleresim kombetar i nevojave psiko-sociale dhe mjekesore te personave qe jetojne me HIV dhe perfshirja e tyre ne programet kombetare ndergjegjesuese” 2008
 39. “Reduktimi i pabarazise gjinore ne rrethin e Durresit dhe te rrethinave te tij si nje mjet per zhvillimin e komunitetit” 2007-2008
 40. “Rritje e ndergjegjesimit dhe ofrim i informacionit rreth infeksionit te HIV, menyrave te parandalimit ne komunitetin rom; rendesia e uljes se stigmes dhe diskriminimit kundrejt Personave qe jetojne me HIV/AIDS. Permiresimi e masave te tyre parandalese per mbrojtjen e femijeve te tyre” 2007-2008
 41. “Zhvillimi i nje fushate kombetare sensibilizuese per HIV/AIDS me qellim venien e theksit ne rrezikun qe shoqerohet nga HIV dhe  advokaci per personat qe jetojne me HIV/AIDS.” 2007-2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.