Fuqizimi i Kapaciteteve Institucionale te OJF-ve te Shendetit

“Fuqizimi i Kapaciteteve Institucionale te OJF-ve te Shendetit”

Donator: Fondi Global

Kohezgjatja e projektit: Korrik 2008- Dhjetor 2008

Target Grup: 18 OJF te shendetit te cilat punojne nen programin e Fondit Global

Aktivitete:
Ky projekt u implementua nepermjet sesioneve te trajnimit te cilat u organizuan ne ambjentet e shkolles se Institutit te Shendetit Publik ne Tirane. Permbajtja e moduleve te trajnimit u bazua ne vleresimin e nevojave te pjesemarresve, e cila u krye ne etapen e pare te implementimit te projektit. Temat e trajtuara gjate ketij programi ishin:
•    Manaxhimi Financiar & Llogaria Financiare
•    Llogaria Financiare
•    Ngritja e Fondeve
•    Manaxhimi i ciklit te Projektit
•    Vleresimi dhe monitorimi i Projektit

Qellimi i trajnimeve ishte : ngritja e aftesive te menaxhimit dhe qendrueshmerise financiare te organizatave te pjesemarresve, si dhe se si te kene transparence ne sistemin e tyre financiar. Nderkohe nepermjet ketij trajnimi QKSHK synoi informimin dhe njohjen me rregullat me te fundit te detyrimeve kundrejt shtetit sipas ligjit Shqiptar te organizatave te shendetit. Metodologjia e trajnimit u bazua ne pjesemarrjen aktive te te gjitheve. Metodat e trajnimit qe u perdoren gjate programit te trajnimeve konsistuan ne kombinimin e leksioneve, brainstorming, diskutimeve ne grup, pune ne grupe te vogla, raste studimore, luajtje-rolesh, prezantime individuale, etj. Mjete te ndryshme (flipcharts, prezantime me power point, etj) u perdoren per perforcimin e mesimit. Programi i trajnimit u vleresua ne menyre te vazhdueshme gjate trajtimit te sesioneve si edhe ne perfundim te programit.

Projekt_VI_Fuqizimi i kapaciteteve institucionale te OJF-ve te shendetit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.