Fuqizimi i Kapaciteteve te Komuniteteve Lokale ku jetojne femije dhe te rinj me HIV/AIDS

“ Fuqizimi i Kapaciteteve te Komuniteteve Lokale ku jetojne femije dhe te rinj me HIV/AIDS”

Donator: UNICEF, OBSH, Instituti i Shendetit Publik
Kohezgjatja e projektit: Korrik 2010- Dhjetor 2010
Target Grup: Femijet qe jetojne me HIV/AIDS, familjaret e tyre, ofruesit e   sherbimeve (shendetesore, sociale, arsimore, bashkite/komunat)
Partnerë/ Bashkepunetore: Instituti i Shendetit Publik, Drejtorite Rajonale te Shendetit                                                  Publik neper rrethe.
Implementimi i ketij projekti u finalizua me botimin e nje studimi, i cili  evidenton per here te pare problemin e femijeve qe jetojne me HIV ne vend. NCSS ne bashkepunim me ISHP ndermori disa veprime te cilat nuk ishin kryer asnjehere ne vendin tone,  baza e te cilave ishte te folurit haptaz dhe konkretisht per HIV dhe problemet e lidhura me te ne pranine e personave te prekur ne mjediset lokale. Nje sere takimesh informuese u organizuan me strukturat e shendetit dhe te arsimit, sherbimit social dhe pushtetit lokal per  HIV/AIDS ne pergjithesi e ne veçanti  per femijet e infektuar, te prekur dhe rrezikuar nga HIV ne Shqiperi. Me pas u organizuan tavolina te rrumbullakta me pjesemarje te strukturave shteterore te shendetit, te  arsimit, sherbimeve sociale, pushtetit lokal, prefekturave dhe prinderve te femijeve qe jetojne  me HIV, ku u disktuan haptazi problemet e evidentuara dhe rruget qe ekzistojne per zgjidhjen e tyre. Po keshtu takime te tjera vleresuese u organizuan  brenda sistemit shendetesor si edhe u kryen  analiza mbi politikat sociale, arsimore dhe ligjore ekzistuese te para nga kendveshtrimi i mbrojtjes, respektimit dhe permbushjes se te drejtave te njeriut. Nje sere gjetjesh jane evidentuar dhe mjaft  rekomandime jane pergatitur ne baze te ketyre vleresimeve dhe takimeve.

Projekt_X_Fuqizimi i kapaciteteve te komuniteteve lokale

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.