Fuqizimi i Kapaciteteve Institucionale te aktoreve civile per Qeverisje te mire te Mjedisit

“ Fuqizimi i Kapaciteteve Institucionale te aktoreve civile per Qeverisje te mire te Mjedisit”

Donator: Ambasada Amerikane
Kohezgjatja e projektit: Shtator 2010- Gusht 2011
Target Grup: Fermeret, Federatat e Pyjeve, Perfaqesues te pushteteve lokale, nxenes te shkollave te mesme, komunitetet ne rrethet e Kukesit, Hasit, Dibres
Partnerë/ Bashkepunetore: Federata Kombetare e Pyjeve dhe Federatat ne 3 rrethet.
Ky projekt parashikon reduktimin e degradimit të pyjeve dhe në të njëjtën kohë përmirësimin e kapaciteteve të menaxhimit të organizatave lokale të shoqërisë civile, dhe kushtet e tjera social-ekonomike të komuniteteve te varfra rurale, si dhe cilësine  e tyre te mjedisit, në rajonet e sipërpërmendura. Aktivitetet  synojnë  të  zhvillojne  një kuptim më të mirë dhe të plotë dhe zbatimin e standardeve për mbrojtjen e mjedisit, nëpërmjet zhvillimit të kapaciteteve të aktorëve jo-shtetërorë, duke përfshirë federatat rajonale të pyjeve dhe kullotave, organizatat e shoqërisë civile, fermerët dhe shoqatat e ujit, grupet e komunitetit, shkollat në të gjitha rajonet nëpërmjet ndërgjegjësimit të vazhdueshem dhe trajnimin dhe promovimin e burimeve të komunitetit dhe partneritetit. Qëllimi i këtij projekti është në kuadër të përmirësimit të pjesëmarrjes së organizatave të shoqërisë civile në vendimmarrje në të gjitha nivelet me fokus të veçantë në mbrojtjen e mjedisit dhe administrimin efektiv. Këto rezultate do të çojnë në një qeverisje me pjesëmarrje dhe më të përgjegjshëm të burimeve natyrore në nivel të komunitetit në Shqipëri.

Projekt_XII_Fuqizimi i kapaciteteve institucionale per qeverisje te mire te mjedisit

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.