Mediatore Rom –nje model efektiv per permiresimin e aksesit te sherbimeve shendetesore ne komunitetin Rom

Donator: SOROS

Kohezgjatja e projektit:
1 Gusht 2011- 01 Shkurt 2012

Target Grup:
Anetaret e komunitetit Rom ne Korçe

Partnere/ Bashkepunetore:
Roma Active Albania-Dega Korçe

Pershkrim i projektit:

Objektivi kryesor i ketij projekti eshte edukimi i popullsise rome per parandalim te semundshmerive te ndryshme dhe kujdesit qe duhet te tregoje ky komunitet per nje shendet me te mire dhe nje mirerritje te femijeve te tyre.  Nepermjet aktiviteteve te ndryshme sensibilizuese dhe edukuese, Qendra jone synon te rrise nivelin e perfshirjes sociale te komuniteteve rome ne çeshtjet qe lidhen me shendetin dhe ushqyerjen; krijimin  dhe forcimin e grupit te mediatoreve  rome ne fushen e shendetit publik brenda komunitetit rom. Ky grup monderatoresh do te jete pjesa lidhese midis pacientit rom dhe mjekut, per çeshtjet e shendetit, qe lidhen me te drejten per te perfituar sherbime shendetesore cilesore, ofrim te keshillave praktike shendetesore ne komunitet, ofrim informacioni per perfitimin nga skema e perkujdesit shendetesor si e drejte e te gjithe shtetasve shqiptare, etj. Po keshtu, pjese e ketij projekti jane edhe aktivitete te tjera qe synojne rritjen e nivelit te njohurive dhe promovimit te sjelljeve seksuale te mbrojtura ne grupet e te rinjve, me qellim parandalimin e STI, HIV/AIDS ne komunitetin rom; ngritje te kapaciteteve te te rinjve, grupeve bashkemoshatare, anetareve te stafeve te OJF-ve rome, mesuesve, prinderve dhe anetareve te tjere te ketyre komuniteteve ne çeshtjet e lidhura me shendetin dhe ushqyerjen.

Projekt_XV_mediatoret rom

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.