Monitorimi dhe ndërgjegjësimi mbi realizimin e reformës mbi ndihmën ekonomike

Donatori: Ambasada Amerikane

Kohëzgjatja: nëntor 2018- nëntor 2019.

Objektivi: Monitorimi dhe ndërgjegjësimi mbi realizimin e reformës mbi ndihmën ekonomike

Përshkrimi: 

Projekti do të realizojë një sondazh me 500 familjet shumë të varfra mbi ndihmën ekonomike, një studim bazuar mbi sondazhin dhe një letër pozicionimi mbi reformën e ndihmës ekonomike, disa tryeza të rrumbullakëta me aktorët e interesuar mbi gjetjet e sondazhit, ndihmë falas ligjore për familjet e interesuara për tu përfshirë në skemën e ndihmës ekonomike, një dokumentar, fushatë ndërgjegjësimi në median sociale dhe në internet.

Foto nga aktivitetet:

 

 

 

 

 

 

Trajnim mbi realizimin e sondazhit elektronik i anketuesve që do të realizojnë sondazhin