Praktikat më të mira për trajtimin e personave me HIV/AIDS

 

Donator: UNDP

Kohëzgjatja e projektit: 1 Gusht – 30 Shtator 2013

Target Grup: Njerëzit që jetojnë me H/A, prindërit e fëmijëve me H/A,  ofruesit e shërbimeve për personat me H/A.

Përshkrim i projektit: Qëllimi kryesor i këtij projekti është studimi dhe zhvillimi i praktikave më të mira te H/A në Shqipëri nga institucionet lokale dhe kombëtare. Materiali i këtij studimi do të shërbejë si rritje e ndërgjegjësimit dhe mjet motivues për vendimmarrësit dhe punonjësit socialë. Për arritjen e këtij qëllimi u përpiluan dhe u përpunuan pyetësorë me anën e të cilëve u mblodhën praktikat më të mira dhe u identifikuan e mangësitë. Gjithashu u nxorën dhe rekomandimet përinstitucionet lokale dhe kombëtare si dhe për punonjësit socialë dhe mjekët që punojnë me përsonat me H/A.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.