“Dizenjim dhe ofrim i paketes se plote te trajnimeve shoqatave Rome dhe Egjyptiane”

Donator: UNDP
Kohezgjatja e projektit: 24 Qershor- 23 Tetor 2013
Target Grup: Individe, perfaqesues te koalicioneve dhe federates, aktiviste dhe shoqata Rome dhe Egjyptiane ne Korçe, Berat dhe Vlore
Pershkrim i projektit:
Qellimi kryesor i ketij projekti eshte pajisja e personave aktiviste, perfaqesues koalicionesh dhe federatash dhe perfaqesues organizatash Rome dhe Egjiptiane me aftesite dhe kompetencat e duhura, ne menyre qe t’i perdorin ne punen e tyre te perditshme ne fushen e promovimit, advokasise, zhvillimit te politikave dhe ofrimit te sherbimeve ne komunitetet rome dhe egjiptiane ku ato punojne.  Sherbimet qe QKSHK ofron permbildhen ne: – Dizenjimin e kurrikules dhe zhvillimit te trajnimeve te bazuara ne raportin e vleresimit te nevojave te ketyre target-grupeve; – Ofrimin e  mbeshtetjes se tyre, duke  i asistuar ne aplikimin ne praktike te njohurive te perfituara gjate trajnimeve; Krijimin e mundesive ketyre organizatave per te krijuar rrjete bashkepunimi dhe partneriteti midis tyre; ofrim te mundesive te njohjes se funksionimit te organizatave kombetare apo nderkombetare qe punojne ne fushen e te drejtave te njeriut dhe te mbrojtjes se komuniteteve rome dhe egjyptiane,  nepermjet vizitave studimore ne keto institucione. Perfitues te ketyre trajnimeve dhe shkembim eksperiencash jane organizata dhe individe anetare te komunitetit rom dhe egjyptian nga qytetet e Vlores, Beratit dhe Korçes

Projekt_XXIV_Dizenjim dhe ofrim i paketes se trajnimeve per shoqatat rome

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.