Lajme

Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare, në bazë të projektit “Së bashku për fuqizimin ekonomik të qëndrueshëm të grave në nevojë”, në kuadër të programit ReLoad,  kërkon të punësojë:  Trajner.

Rolet dhe përgjegjësitë:

 Të realizoje trajnime për:

-Bebisiter; ose

-Kujdestare për të moshuar; ose

-Punëtore shtëpie.

 • T’a ofrojë trajnimin duke përdorur prezantime me power point, projektor; duke përfshirë pjesëmarrëset në diskutime në grup, në luajtje roli apo metoda të tjera mësimi informal.
 • Të përshtasë, redaktojë, korrektojë, dizenjojë materialin e trajnimit për kurs bebisiteri, kurs kujdestarie për të moshuar dhe kurs për punëtore shtëpie të dorëzuar nga QKShK;
 • T’a dorëzojë materialin në Microsoft Word dhe në Power Point përpara trajnimit.

Edukimi :

 Të ketë mbaruar universitetin, preferohen degë të shkencave sociale, të shkencave mjekësore.

Eksperienca :

 Të ketë të paktën 2 vite experiencë pune me trajnime në shoqërinë civile ose në agjenci punësimi.

Përbën avantazh të qenurit autor publikimesh në temën që do trajnojë.

Të jetë i/e komunikueshme, korrekt(e), që respekton afatet, të punojë mirë në grup.

Të jetë i/e artikuluar.

Personat e interesuar të dërgojne CV-n, një letër reference me kontakte e një punëdhënësi  dhe një leter motivimi në adresën: nccs@gmail.com, brenda dates 1 Tetor 2018.


Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare, në bazë të projektit “Së bashku për fuqizimin ekonomik të qëndrueshëm të grave në nevojë”, në kuadër të programit ReLoad,  kërkon të punësojë:  Intervistues

Rolet dhe përgjegjësitë:

 -Të realizojë intervista punësimi me gratë punëkerkuese;

-Të regjistrojë të dhënat e secilës së intervistuar elektronikisht;

-Të mbajë dosje me material të printuara nga intervista (skedën e secilës punëkërkuese, fotokopjen e kartës së identitetit) bashkë me një profil të punësimit të përshtatshëm.

 Edukimi :

 Të ketë mbaruar universitetin, preferohen degë të shkencave sociale, të ekonomikut.

Eksperienca :

 Të ketë të paktën një vit experiencë pune në shoqërinë civile ose në agjensi punësimi.

Të jetë i/e komunikueshme, korrekt(e), që respekton afatet, të punojë mirë në grup.

Të jetë i/e artikuluar.

Personat e interesuar të dergojne CV, një letër reference me kontakte e një punëdhënësi dhe një letër motivimi ne adresen: nccs@gmail.com, brenda datës 1 tetor 2018.


Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare, në bazë të projektit “Së bashku për fuqizimin ekonomik të qëndrueshëm të grave në nevojë”, në kuadër të programit ReLoad,  kërkon të punësojë:  Koordinator punësimi për gratë e margjinalizuara

Rolet dhe përgjegjësitë:

Të ndërmjetësojë për punësimin e grave Rome dhe Egjyptiane, të grave në konflikt me ligjin dhe të grave me aftësi të kufizuara.

Të mbajë një regjistër me të dhënat e grave të marxhinalizuara, punëkërkuese.

Të mbajë një ditar të aktiviteteve të realizuara për punësimin e grave të margjinalizuara.

Të mbajë një regjistër me punëdhënësit e interesuar për punësimin e grave të margjinalizuara.

 Edukimi :

 Të ketë mbaruar universitetin, preferohen degë të shkencave sociale, të ekonomikut.

Eksperienca:

Të ketë të paktën një vit experiencë pune me grupet në nevojë (me Romët, me personat me aftësi të kufizuar, ose me gratë në konflikt me ligjin).

Të jetë i/e komunikueshm(e), korrekte, që respekton afatet, të punojë mirë në grup.

Të jetë i/e artikuluar.

Personat e interesuar të dërgojne CV, një letër reference me kontakte e një punëdhënësi dhe një letër motivimi në adresën:  nccs.albania@gmail.com, brenda datës 1 Tetor 2018.


 


Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare, në bazë të projektit “Së bashku për fuqizimin ekonomik të qëndrueshëm të grave në nevojë”, në kuadër të programit ReLoad,  kërkon të punësojë:  Fasilitues trainimesh

Rolet dhe përgjegjësitë:

Të organizojë trajnime.

Të kujdesen elementët praktike të takimeve listëprezencën, ftesa, konfirmime etj;

Të bëj fotografi nga trajnimi;

Të mbajë procesverbalin e mbledhjes;

Të kujdeset për kordinimin e pushimin e kafes;

Të sigurojë funksionimin e teknikës gjatë mbledhjes, përfshirë projektorin, kompjuterin, ndriçimin, zërin etj.

Edukimi:

Të ketë mbaruar arsimin e lartë, mundësisht në shkenca sociale ose ekonomike.

Eksperienca:

Të ketë të paktën një vit experiencë pune në shoqerinë civile.

Të jetë i/e komunikueshme, korrekt(e), që respekton afatet, të punojë mirë në grup.

Të jetë i/e artikuluar.

Personat e interesuar të dërgojnë CV-në, letër reference dhe një letër motivimi në adresën: nccs.albania@gmail.com, brenda datës 1 tetor 2018.


 

Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare, në bazë të projektit “Së bashku për fuqizimin ekonomik të qëndrueshëm të grave në nevojë”, në kuadër të programit ReLoad,  kërkon të punësojë:  Koordinator

Rolet dhe përgjegjësitë:

 Të ndërmjetësojë në punësimin e grave duke kontaktuar punëdhënësit, gratë dhe më pas realizuar intervistat e punës.

 • Të plotësoj me materialet e vazhdueshme dosjet për cdo të rregjistruarit.
 • Të sigurojë pjesëmarrjen e grave në trajnime;
 • Të përgatisë dhe shpërndajë çertifikatat e pjesëmarrjes në trajnime;
 • Të përgatisë raportet e aktiviteteve.

 Edukimi :

 Të ketë mbaruar universitetin, preferohen degë të shkencave sociale dhe/ose fakultet ekonomik.

Eksperienca :

 Të ketë të paktën një vit experiencë pune në agjensi punësimi, eksperienca e punës në shoqërinë civile përbën një aset.

Të jetë i/e komunikueshme, korrekt(e), që respekton afatet, të punojë mirë në grup.

Të jetë i/e artikuluar.

Personat e interesuar të dergojnë CV-në, një letër reference me kontaktet e një punëdhënësi dhe një letër motivimi në adresën: nccs.albania@gmail.com, brenda datës 1 tetor 2018. 

11 Shtator 2018

Qendra eshte duke zbatuar projektin “Së bashku për fuqizimin ekonomik të qëndrueshëm të grave në nevojë”, ne kuader te “Programit Rajonal mbi Demokracinë Vendore në Ballkanin Perëndimor” financuar nga Bashkimi Europian, zbatuar nga UNDP. Ne kuader te projektit ka vakante keto pozicione pune:

Fasilitues trainimesh

Rolet dhe pergjegjesite:

 • Te organizojë trajnime.
 • Te mbaje listeprezencen;
 • Te beje fotografi nga trajnimi;
 • Te mbaje procesverbalin e mbledhjes;
 • Te organizoje qerasjen e pjesemarresve;
 • Te siguroje funksionimin e teknikes gjate mbledhjes, perfshire projektorin, kompjuterin, ndricimin, zerin etj.Edukimi :

  Te kete mbaruar  arsimin e larte.

  Eksperienca :

 • Te kete te pakten nje vit experience pune ne shoqerine civile ose ne agjensi punesimi.
 • Te jete e komunikueshme,korrekte,qe respekton afatet, te punoje mire ne grup.
 • Te jete e artikuluar.Personat e interesuar te dergojne CV dhe nje leter motivimi ne adresen:

  e-mail: nccs@gmail.com, brenda dates 15 Shtator 2018;

Trainer per pregatitje material trainimi

Rolet dhe pergjegjesite:

Te pergatise material trajnimi per kurs bebisiteri, kurs kujdestarie per te moshuar dhe kurs per punetore shtepie.

Te dorezoje materialin ne Microsoft Word dhe ne Power Point ne kohen e kerkuar.

Edukimi : Te kete mbaruar universitetin,preferohen dege te shkencave sociale ,te shkencave mjekesore.

Eksperienca : 

Te kete te pakten nje vit experience pune ne shoqerine civile ose ne agjensi punesimi.

Te jete e komunikueshme,korrekte,qe respekton afatet, te punoje mire ne grup.

Te jete e artikuluar.

Personat e interesuar te dergojne CV dhe nje leter motivimi ne adresen:  nccs@gmail.com, brenda dates 15 Shtator 2018

Koordinator

Rolet dhe pergjegjesite:

 •  Te ndermjetesoje ne punesimin e grave duke kontaktuar punedhenesit, grate dhe me pas realizuar intervistat e punes.
 • Te siguroje pjesemarrjen e grave ne trajnime;
 • Te pergatise dhe shperndaje certifikatat e pjesemarrjes ne trajnime;
 • Te pergatise raportet e aktiviteteve.

 Edukimi :

 Te kete mbaruar universitetin,preferohen dege te shkencave sociale ,te ekonomikut.

Eksperienca :

 •  Te kete te pakten nje vit experience pune ne shoqerine civile ose ne agjensi punesimi.
 • Te jete e komunikueshme,korrekte,qe respekton afatet, te punoje mire ne grup.
 • Te jete e artikuluar.

Personat e interesuar te dergojne CV dhe nje leter motivimi ne adresen:  e-mail: nccs@gmail.com, brenda dates 15 Shtator 2018

Intervistues 

Rolet dhe pergjegjesite:

 -Te realizoje intervista punesimi me grate punekerkuese;

-Te regjistroje te dhenat e seciles se intervistuar elektronikisht;

-Te mbaje dosje me material te printuara nga intervista (skeda e seciles punekerkuese, fotokopja e kartes se identitetit)

Edukimi :

Te kete mbaruar universitetin,preferohen dege te shkencave sociale ,te ekonomikut.

Eksperienca :

 •  Te kete te pakten nje vit experience pune ne shoqerine civile ose ne agjensi punesimi.
 • Te jete e komunikueshme,korrekte,qe respekton afatet, te punoje mire ne grup.
 • Te jete e artikuluar.

Personat e interesuar te dergojne CV dhe nje leter motivimi ne adresen:  nccs@gmail.com, brenda dates 15 Shtator 2018

Koordinator per grate e margjinalizuara

Rolet dhe pergjegjesite:

Te ndermjetesoje per punesimin e grave Rome dhe Egjyptiane, te grave ne konflikt me ligjin dhe te grave me aftesi te kufizuara.

Te mbaje nje regjister me te dhenat e grave te marxhinalizuara, punekerkuese.

Edukimi : Te kete mbaruar universitetin,preferohen dege te shkencave sociale ,te ekonomikut.

Eksperienca : 

 • Te kete te pakten nje vit experience pune ne shoqerine civile ose ne agjensi punesimi.
 • Te jete e komunikueshme,korrekte,qe respekton afatet, te punoje mire ne grup.
 • Te jete e artikuluar.

Personat e interesuar te dergojne CV dhe nje leter motivimi ne adresen:  nccs@gmail.com, brenda dates 15 Shtator 2018

Trainer

Rolet dhe pergjegjesite:

 •  Te realizoje trajnime per:

-Bebisiter; ose

-Kujdestare per te moshuar; ose

-Punetore shtepie.

 • T’a ofroje trajnimin duke perdorur prezantime me power point, projektor; duke perfshire pjesemarreset ne diskutime ne grup, ne luajtje roli apo metoda te tjera mesimi informal.

 Edukimi : Te kete mbaruar universitetin,preferohen dege te shkencave sociale ,te shkencave mjekesore.

Eksperienca : 

 • Te kete te pakten nje vit experience pune ne shoqerine civile ose ne agjensi punesimi.
 • Te jete e komunikueshme,korrekte,qe respekton afatet, te punoje mire ne grup.
 • Te jete e artikuluar.

Personat e interesuar te dergojne CV dhe nje leter motivimi ne adresen: nccs@gmail.com, brenda dates 15 Shtator 2018

I njejti person mund te aplikoje per disa pozicione nese i ploteson kriteret.

1 Dhjetor 2017

QKShK ka përgatitur për shtyp librat “Prindërimi pozitiv i adoleshentëve” dhe “Prindërimi pozitiv i fëmijëve 0-10 vjec”. Për printimin e të cilave po kërkon oferta.

Kriteret teknike të librit:

-100 faqe A5, bardh e zi.;
-Kopertina, faqja e parë dhe e fundit, me ngjyra;
-Me ISBN
-Numri i kopjeve: 150 kopje libri për prindërimin pozitiv të fëmijëve dhe 100 kopje libri për prindërimin e adoleshentëve.
-Dizenjim i kopertinës dhe faqosje.

Kërkojmë ofertë për cmimin e printimit dhe të faqosjes sipas fashave të numrit të kopjeve.

Bizneset e interesuara te nisin ofertën e tyre në adresën nccs.albania@gmail.com, ose të printuar në adresën Tiranë, Rruga Isa Boletini, Pallati Planet
X (përballë hotel Vila Verde, te kryqëzimi i Selvisë), kati 2. Afati i dorëzimit të ofertës është 31 Dhjetor 2017.

Gjobitet nga Urdhri i Infermierit një infermiere

15 Janar 2016

Në vijim të kërkesës së së Qendrës Kombëtare Për Shërbime Komunitare në Urdhrin e Infermierit për ndjekjen disiplinore të një infermiereje, Komisioni Disiplinor i Urdhrit të Infermierit të rajonit Tiranë, në datë 14 Janar 2016, vendosi marrjen e masës disiplinore ndaj saj, gjobë 30,000 lek.

Rasti i infermieres u denoncua në shtator në media. Një paciente në Shërbimin Infektiv në QSUT u ankua se infermierja nuk i kishte bërë një antibiotik dhe dyshonte se arësyeja ishte mos-dhënia e rrushfetit.

Pas ankesës së pacientes u mblodh stafi i Shërbimit Infektiv dhe ky i propozoi QSUT-së marrje të masës disiplinore “vërejtje me paralajmërim”. Infermieres, si pasojë, ju ndërpre marrëdhënia e punës për shkelje të detyrimeve kontraktuale me faj të rëndë.

Urdhëri i Infermierit është organ i pavarur nga QSUT, e merret me mbrojtjen e pacientëve nga kequshtrimi i profesionit nga ana e infermierëve. Si i tillë Urdhëri mund të marrë në mënyrë të pavarur masa disiplinore për infermierët. Masat disiplinore të Urdhrit, ndryshe nga ato të QSUT-së, kanë pasoja në afatgjatë dhe mbi liçencimin e infermierit.