Mjedisi nevojë apo domosdoshmëri

 

Donator: REC

Kohezgjatja e projektit:
05 Prill 2013- 15 Dhjetor 2013

Target Grup: anetare te shoqerise civile dhe pushteteve vendore ne zonat e Bulqizes dhe Burrelit

Pershkrim i projektit:

Qellimi i Projektit eshte forcimi i komponentit mjedisor ne sherbimet e ofruara nga NCCS si dhe promovimi i zhvillimit te qendrueshem ne zonat me pak te zhvilluara dhe ato rurale. Disa nga aktivitetet kryesore te projektit do te jene a) draftimi i nje manuali trainimesh per menaxhimin e qendrueshem te burimeve natyrore; b) realizimi i trainimeve me anetare te shoqerise civile dhe pushteteve vendore ne zona me ndotje te larte ne Bulqize dhe Burrel per menaxhim te qendrueshem te burimeve natyrore.

Projekt_XXII_Mjedisi nevoje apo domosdoshmeri

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.