Zhvillimi i nje fushate kombetare sensibilizuese per HIV/AIDS

“Zhvillimi i nje fushate kombetare sensibilizuese per HIV/AIDS me qellim venien e theksit ne rrezikun qe shoqerohet nga HIV dhe  advokaci per personat qe jetojne me HIV/AIDS.”

Donator: Fondi Global.

Kohezgjatja e projektit: 01Gusht 2007 – 31 Mars 2008.

Target Grupe: Te rinj, gra dhe anetare te tjere te komuniteteve ne qytete te ndryshme
Partnere/Bashkepunetore: Aksion + dhe OJF te tjera ne qytete te ndryshme.

Aktivitete: QKSHK me bashkepunetore te tjere ka organizuar aktivitete te ndryshme sensibilizuese, nepermjet materialeve IEC (Informim-Edukim-Komunikim); tavolina te rrumbullaketa dhe takime me struktura te ndryshme publike; diskutime me grupe te tjera te interesit dhe “aktore” te tjere ne kete proçes, si politikane dhe vendimmarres, struktura te ndryshme mjekesore; ofrues te sherbimeve psiko-sociale dhe mjekesore; bashkepunime me media dhe aktivitete te tjera promovuese.

Projekt_fushate kunder SIDE-s

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.