Mjedisi që na rrethon, më shumë se vetëm mjedis

 

Donor: REC

Kohezgjatja e projektit: 01 Mars 2014 – 15 Dhjetor 2014

Target Grupi: Të rinjte dhe antarët e komuniteteve të zonave rurale në rajonet Fushë-Krujë dhe Elbasan (komunat Halil, Katund i Ri, Borizan dhe Bradashesh)

Pershkrimi i projektit:

Qellimi i ketij projekti ka te beje me vazhdimesine e punes se nisur nga NCCS  ne  sektorin e ambjentit  duke mundësuar punë konkrete me sherbime,edukim,  advokim dhe lobim me nxenesit e shkollave 9 vjeçare dhe komunitetet e fshatrave të Halil, Fushe Kruje, Borizan, Katund i ri dhe  Bradashesh, zona te cilesuar  me ndotje shume te larte te Elbasanit dhe Fushe Krujes  nepermjet  promovimit , komunikimit dhe bashkëpunimit konstruktiv komunitet – pushtet vendor – biznes. Qellimin e saj QKSHK do ta  realizoje  nermjet  takimeve te hapura nxenesit e shkollave 9 vjeçare, me komunitetet e fshatrave Halil, Fushe Kruje, Borizanës, Fushë krujës, e Bradashesh  për menazhimin e mbetjeve urbane; takime lobuese me pushtetin lokal dhe kompanitë e bixneseve që operojnë në zonë dhe kompanite e perpunimit te mbetjeve për investim në infrastrukturën , gjelberim, pastrim dhe për menaxhimin e mbetjeve urbane;  mbjellje  dhe pastrim i fushave te tejngarkuara me mbeturina, vendosja e koshave te plehrave dhe lidhja me bizneset e perpunimit te plehrave; takimeve  me shkollat 9 vjeçare per ndergjegjesim per mbrojtjen e mjedisit dhe perpunimi i mbetjeve te ngurta; trainimeve dhe konkurseve me nxenesit per rendesine e rajtjes se mjedisit nga mbetjete urbane; pastrim dhe mbjelleje lulesh dhe pemesh ne ambjentet e shkollave dhe jashte tyre.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.