Parandalim i perhapjes se STI, HIV/SIDA ne komunitetet Rome

“Parandalim i perhapjes se STI,  HIV/SIDA ne komunitetet Rome”

Donator: Global Fund
Kohezgjatja e projektit: 1 Prill 2010- 31 Mars 2011
Target Grup: Anetare te Komuniteteve Rome ne qytetin e Fierit dhe rrethinave (Seman i Ri, Baltez, Drize, Mbrostar, Levan)
Partnerë/ Bashkepunetore: VCT (Qendrat e Keshillimit dhe Testimit Vullnetar) ne Fier
Qellimi i projektit: ishte parandalimi i HIV/IST ne popullsine Rome, duke permiresuar nivelin e tyre te njohurive ne lidhje me HIV/AIDS; si dhe te rrise aksesin per sherbime ne Qendrat e Testimit dhe Keshillimit Vullnetar (VCT) dhe promovimin e qendrimeve positive kundrejt personave qe jetojne me HIV. Ne kete menyre do te ulej ndjeshem numri i rasteve me HIV/AIDS, pasi do te mundesohej krijimi i sjelljeve te sigurta midis kesaj popullsie, duke ruajtur veten dhe partnerin. Nepermjet implementimit te programeve te Informimit, Edukimit, Komunikimit (IEK) u arrit sensibilizimi i target-grupeve te caktuara dhe u krijua nje rrjet i edukuesve bashkemoshatare per çeshtjet e shendetit riprodhues dhe promotore te shendetit (ne bashkepunim te ngushte me autoritetet lokale dhe kryepleqte apo persona kyç te ketyre komuniteteve. Perveç krijimit te rrjetit te edukatoreve bashkemoshatar, u ofrua keshillim psikosocial, u organizuan sesione trajnimi te shoqatave Rome, fushata sensibilizuese nepermjet shperndarjes se fletepalosjeve, posterave, etj.

Projekt_IX_parandalimi i perhapjes se SIDA-s ne komunitetet rome

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.