Vleresim kombetar i nevojave psiko-sociale dhe mjekesore te personave qe jetojne me HIV dhe perfshirja e tyre ne programet kombetare ndergjegjesuese

“Vleresim kombetar i nevojave psiko-sociale dhe mjekesore te personave qe jetojne me HIV dhe perfshirja e tyre ne programet kombetare ndergjegjesuese”

Donator: UNICEF, Fondi Global, Terre des Hommes & Instituti i Shendetit Publik.

Kohezgjatja e projektit:   Prill-Qershor 2008

Target Grup:  Personat qe jetojne me HIV/AIDS,

Partnere/Bashkepunetore:    Specialiste te Institutit te Shendetit Publik, Ministria e Shendetesise, Ministria e Puneve dhe Çeshtjeve Sociale, Ministria e Arsimit dhe Bashkia e Tiranes.

Aktivitete:
Gjate ketij studimi u intervistuan 45 persona qe jetojne me HIV/AIDS, dhe “aktore” te tjere ne kete proçes, si 22 punonjes te shendetit, 20 punonjes social, dhe 9 vendimmarres. Nepermjet ketij vleresimi te nevojave ne ofruam te dhena dhe pikepamje autentike, mendime dhe shqetesime te personave qe jetojne me HIV/AIDS, veshtiresite qe ata hasin ne jeten e tyre te perditshme, sa akses kane dhe si trajtohen ata nga institucionet e ndryshme. Studimi synoi t’u ofroje te dhena te besueshme rreth nevojave te personave qe jetojne me HIV/AIDS institucioneve respektive pergjegjese per planifikimin e politikave, ne menyre qe te permiresojne cilesine e sherbimeve dhe te promovojne te drejtat e tyre.  Bazuar ne opinionet e specialisteve te fushave te ndryshme, ne perfundim te publikimit QKSHK ofroi sugjerime dhe rekomandime ne lidhje me çeshtjen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.