XXXIII Mbrojtja e të drejtave të pacientëve duke inkurajuar kulturën anti-korrupsion

Donatori: Ambasada Amerikane

Titulli i projektit: “Mbrojtja e të drejtave të pacientëve duke inkurajuar kulturën anit-korrupsion”

Kohëzgjatja e projektit: Tetor 2015-Prill 2016

Aktivitetet:  Projekti synon pakësimin e korrupsionit në fushën e shëndetësisë dhe përfshin aktivitete si sondazh me 500 pacientë dhe/ose familjarët e tyre, fletëpalosje, postera informues, biseda në studio televizive, fushatë sensibilizuese në median sociale etj., si dhe konsulencë ligjore falas për viktimat e mjekimit të pakujdesshëm ose korrupsionit në bluzat e bardha.

Mirëpresim denoncimet e qytetarëve të cilët kanë hasur korrupsion, mjekim të pakujdesshëm në qendrat shëndetësore ose spitale.

team meeting october 2015

 

 

 

 

 

 

Takim pune për organizimin e aktiviteteve të projektit