Veprimi yt sjell ndryshim, VEPRO TANI!

 

Donator: AMSHC

Kohezgjatja e projektit:
16 Prill 2013- 16 Tetor 2013

Target Grup:
Grupe te nxenesve, mesuesve, prinderve, perfaqesuesve te pushtetit lokal dhe institucioneve qe ofrojne sherbime sociale ne Tirane

Partner/Bashkepunetore :
Shtepia e te Moshuarve, Shtepia e femijeve Jetim “Zyber Hallulli”

Pershkrim i projektit:

Ky projekt synon të rrisë dhe të zhvillojë ndjenjën komunitare tek grupet qytetare nëpërmjet aktiviteteve komunitare të perfshira ne kurrikulat shkollore me qëllim përmirësimin e cilësisë së jetesës në komunitet. Ky qëllim do të arrihet nëpërmjet ngritjes së kapaciteteve në trajnime të të rinjve, mësuesve, prindërve, grupeve komunitare,organizatave të shoqërisë civile, si dhe në promovimin e burimeve komunitare dhe partneriteteve. Disa nga aktivitetet kryesore te projektit:  a) Trajnime te grupeve te nxenesve, mesuesve, prinderve, perfaqesuesve te pushtetit lokal dhe institucioneve qe ofrojne sherbime sociale, per te perfshire nxenes ne sherbime sociale. b) pas trajnimit te ketyre target-grupeve te rinjte e shkollave do te ofrojne  sherbime komunitare ne institucionet sociale (shtepia e te moshuarve) dhe pastrime te territoreve te shkollave apo komuniteteve. Po keshtu do te kryhet edhe mbjellje e luleve ne ambjentet e shkollave dhe ne nje nga lulishtet e qytetit; d) Seminare mbi promovimin, advokimin dhe shkembimin e eksperiences se projektit me aktore te ndryshem te institucioneve publike dhe jo publike si dhe te shoqerise civile; e) Si dhe ne perfundim te projektit do te hapet nje ekspozite levizeze mbi sherbimet komunitare me qellim sensibilizimin e komunitetit me gjere, nepermjet edhe pasqyrimit ne media

Projekt_XXI_Vepro tani

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.