Rritje e ndergjegjesimit dhe ofrim i informacionit rreth infeksionit te HIV, menyrave te parandalimit ne komunitetin rom; rendesia e uljes se stigmes dhe diskriminimit kundrejt personave qe jetojne me HIV/AIDS.

“Rritje e ndergjegjesimit dhe ofrim i informacionit rreth infeksionit te HIV, menyrave te parandalimit ne komunitetin rom; rendesia e uljes se stigmes dhe diskriminimit kundrejt Personave qe jetojne me HIV/AIDS. Permiresimi e masave te tyre parandalese per mbrojtjen e femijeve te tyre”

Donator: Terre des Hommes TACT

Kohezgjatja e projektit: 01 Dhjetor 2007- 31 Janar 2008

Target Grup: anetare te komunitetit rom, te rinj dhe perfaqesues te OJF-ve ne 4 qytete (Tirana, Korça, Fier, Elbasan)

Aktivitete: QKSHK organizoi tre dite sesione trajnimi per trajnues (ToT) per perfituesit e TACT dhe per punonjes te stafit te TACT (mediator komuniteti) ne Tirane, Fier, Elbasan dhe Korçe; Gjithashtu u ofruan aktivitete edukative per keta perfitues duke rritur nivelin e njohurive te tyre ne çeshtjet e HIV/AIDS si dhe duke i aftesuar ata te permiresojne masat e tyre parandaluese per mbrojtjen e femijeve. Nepermjet ketyre aktiviteteve QKSHK synoi:
•    Rritjen e ndergjegjesimit dhe ofrimin e informacionit rreth infeksionit te HIV, menyrave parandaluese, ekzistences se qendrave shendetesore ku njerezit mund te marrin informacion me te detajuar, si dhe ku mund te bejne nje test per HIV, pse eshte e rendesishme te ulet stigma dhe diskriminimi kundrejt personave qe jetojne me HIV/AIDS.
•    Rritjen e dukshmerise se PLWHA ne vend
•    Rritjen e pranueshmerise ne shoqeri te PLWHA nepermjet ndikimit te krijuar nga te folurit pozitiv.

Projekt_III_ndergjegjesim kunder SIDAS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.