Rini pa kufi

Donator: Delegacioni i Komisionit Europian ne Shqiperi

Kohezgjatja e projektit:
15 Prill 2013 – Mars 2014

Target Grup: organizat rinore ne zonat nderkufitare Shqiperi (Korça dhe Elbasan) -Maqedoni (Oher, Prilep dhe Struga)

Partnere/ Bashkepunetore: SEGA (koalicioni i organizatave rinore) Maqedoni

Pershkrim i projektit:

Qellimi kryesor i ketij projekti eshte te promovoj bashkepunimin efektiv ndermjet aktoreve te shoqerise civile per zhvillim te frutshem social ne rajonin nderkufitar. Ne kuader te ketij projekti, NCCS dhe SEGA do te ofrojne nje program per ngritje te kapaciteteve per organizatat rinore. Ky program do te fokusohet ne fuqizimin e kapaciteteve te organizatave si dhe do te  ofroj mbeshtetje te vazhdueshme ne segmente te ndryshme te punes se organizatave, nepermjet trajnimeve, konsultimeve dhe seminareve. Perveç ngritjes se kapaciteteve, programi do te inkurajoj bashkepunimin, rrjetezimin dhe partneritetin ndermjet organizatave te perzgjedhura nga Shqiperia dhe Maqedonia. Qellimi i programit eshte te  rrise efektivitetin, influencen dhe aftesite e organizatave te cilat kane ngjashmeri ne punen e tyre, si dhe te krijojne ide te perbashketa per projekte teardhshme te BE.  Programi i ngritjes se kapaciteteve do te perfshije aktivitete te tilla si: a) Aktivitete ne rrjet per 10 organizata (5 per seciln vend); b) Trajnime per Qendrueshmerine Organizative per 20 perfaqesues te ketyre 10 organizatave te perfshira ne projekt;  c) Trajnime per Lobim dhe Advokaci; d) Trajnime per pergatitjen e projekteve te BE; e) 4 workshop-e  per përgatitjen e projekteve te perbashketa; g) Mbeshtetje/konsulta te vazhdueshme pergjate gjithe koheshtrirjes se projektit.

Projekt_XX_Rini pa kufi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.