Prindërim pozitiv për një fëmijëri të shëndetshme

Donator: Bashkimi Europian.

Kohëzgjatja: Dhjetor 2016-Nëntor 2017.

Synimet e projektit: Përmirësimi i njohurive të prindërve me strategji jo të dhunshme dhe efektive për mirërritjen e fëmijëve; fëmijë me më shumë njohuri mbi mekanizmat e mbrojtjes ndaj dhunës në familje.

Grupet e synuara: Fëmijë të moshës 7-18 vjec; prindër në rrezik për të ushtruar dhunë në familje, në bashkitë e Gjirokastrës, Dropullit dhe Libohovës.

Aktivitetet: 20 trajnime me fëmijët dhe 15 trajnime me prindërit mbi dhunën në familje; prodhimi dhe shpërndarja falas e librave për prindërimin pozitiv; transmetimi i një spoti edukativ kundër dhunës në familje etj.

shkolla-koto-hoxhi_1 shkolla-koto-hoxhi_2 trajnimi-i-femijeve_shkolla-urani-rumbo_prinderimi-pozitiv_2_19-janar-2017

Trajnim i fëmijëve kundër dhunës në familje, shkolla Koto Hoxhi, Gjirokastër.

 

 

 

 

 

 

 

 

Trajnim i fëmijëve kundër dhunës në familje, shkolla “Urani Rumbo”, Gjirokastër.