Monitorim dhe perqasje te reja ne ofrimin e sherbimeve shendetesore per komunitetin Rom

Donator: SOROS

Kohezgjatja e projektit:
15 Gusht 2012- 28 Shkurt 2013

Target Grup: Anetaret e komunitetit rom ne zonen e Shkozes

Partnere/ Bashkepunetore:
Autoriteti Rajonal Shendetesor (ASHR)

Pershkrim i projektit:

Qellimi i projektit eshte aplikimi e nje menyre te re te sherbimeve mjekesore te orientuara ne nevojat e komunitetit rom dhe advokim me strukturat vendimmarrese per permiresimin e jetes se ketij komuniteti. Nder objektivat e tjere ishin dhe: a) Perfshirja e institucioneve publike te sherbimeve mjekesore dhe sociale ne ofrimin e programeve komunitare dhe permiresimi i njohurive te punonjesve te ketyre institucioneve ne sherbime te bazuara ne nevojat e komunitetit; b) Promovim i praktikave dhe ofrim i sherbimeve falas per komunitetin rom per shendetin e gojes, vaksinimit, vizita per semundje si tension, diabet, brenda ambientit ku ata jetojne, pra dere me dere; c) Permiresimi i nivelit te njohurive te komunitetit rom per perfitim te sherbimeve mjekesore dhe te drejtave te tyre per kujdes shendetesor cilesor nepermejt takimeve ne grupe te ndryshme; d) Organizimi i workshopeve advokuese me te gjithe aktoret kyç dhe perfaqesues te komunitetit per implementimin e Strategjise se Romeve.

Projekt_XIX_monitorim dhe perqasje te reja ne ofrimin e sherbimeve shendetesore per romet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.