Dizenjim dhe ofrim i paketes se plote te trajnimeve shoqatave Rome dhe Egjyptiane

Donator: UNDP

Kohezgjatja e projektit:
1 Prill- 31 Korrik 2012

Target Grup: Shoqatat Rome dhe Egjyptiane ne Shqiperi

Pershkrim i projektit:

Objektivi kryesor i ketij projekti ishte pajisja e OJFve Rome dhe Egjiptiane me aftesite dhe kompetencat e duhura, ne menyre qe t’i perdorin ne punen e tyre te perditshme ne fushen e promovimit, advokasise, zhvillimit te politikave dhe ofrimit te sherbimeve ne komunitetet rome dhe egjiptiane ku ato punojne.  Sherbimet qe QKSHK ofroi permbildhen ne: – Dizenjimin e kurrikules dhe zhvillimit te trajnimeve te bazuara ne raportin e vleresimit te nevojave te ketyre organizatave; – Ofrimin e  mbeshtetjes se ketyre organizatave Rome dhe Egjiptiane, duke  i asistuar ne aplikimin ne praktike te njohurive te perfituara gjate trajnimeve; Krijimin e mundesive ketyre organizatave per te krijuar rrjete bashkepunimi dhe partneriteti midis tyre.  10 organizatat Rome dhe Egjiptiane qe perfituan nga keto trajnime dhe mbeshtetje profesionale ishin nga  Tirana, Elbasani, Korça, Fieri, Lezha, Durresi dhe Kruja.  Ne perputhshmeri te plote me temat e trajnimeve, keto organizata ofruan dhe perfshine vullnetare, staf te finances dhe drejtues te tyre.

Projekt_XVI_dizenjim dhe ofrim i paketes se trajnimeve shoqatave rome dhe egjiptiane

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.