Si aplikohet për të qenë organizatë përfituese nga programi EU Aid Volunteers

Nga Rita Strakosha

Programi Eu Aid volunteers

Projekti “EU AID volunteers” është një projekt i nisur në vitin 2015, i cili do të vazhdojë deri në vitin 2020. Projekti synon mbështetjen financiare e profesionistëve vullnetarë në vende me nevoja humanitare jashtë BE-së. Mbi 4000 vullnetarë pritet të nisen në vende të ndryshme të botës. 10,000 vullnetarë mund të përfshihen onlajn në punë vullnetare. Projekti ka një buxhet prej 147 milion eurosh. Nisja e vullnetarëve të parë ka filluar në vitin 2016.

Vullnetar EU Aid mund të bëhen personat që janë shtetas ose rezidentë afatgjatë në vendet e BE-së. Vullnetarë nga Shqipëria (apo vendet kandidate për BE) do të mund të aplikojnë nëse BE nënshkruan marrëveshje dypalëshe me Shqipërinë (vendin përkatës). Vullnetarët onlajn mund të vijnë nga cilido vend i botës.

Përpara nisjes së vullnetarit, ai trajnohet mbi BE-në, politikat humanitare të BE-së, mbi kujdesin për sigurinë, shëndetin e tij në vendin mikpritës.

Vullnetari paguhet me një rrogë modeste që është llogaritur të mbulojë shpenzimet e jetesës në vendin mikpritës. Organizatat nisëse dhe pritëse gjithashtu paguhen me tarifë fikse mujore për punën administrative të zbatimit të projektit. Shpenzime për trajnime, qira zyre, rrogë drejtor projekti, koordinator projekti etj. nuk ka. Faqja zyrtare e projektit:

https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en

Ku ndryshon programi Eu Aid nga programi EVS

EU Aid EVS
Koha e qëndrimit të vullnetarit: 1 muaj e lart, pa kufizim. Koha e qëndrimit të vullnetarit: 1 muaj-12 muaj.
Vullnetar mundësisht me shkollë të lartë ose me profesion Vullnetar me gjimnaz ose shkollë të lartë.
Pagesa e vullnetarit afërsisht sa një pagë mujore mesatare-e ulët në Shqipëri. Pagesa e vullnetarit mjafton vetëm për shpenzimet e ushqimit.
Punë e specializuar. Aktivitete kulturore, sportive etj., punë e paspecializuar.
Mosha +18 vjeç. Mosha 18-30 vjeç.

 

Kuadri ligjor që rregullon programin

Janë 3 rregullore të Komisionit Europian që përcaktojnë kushtet dhe kriteret për pjesëmarrjen në program:

* Regullorja themeluese 375/2014: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1420127481637&uri=CELEX:32014R0375

* Regulloret zbatuese: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1420127455207&uri=CELEX:32014R1244

* Rregullorja e deleguar : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_373_R_0003

Kush bën cfarë?

Organizatat nisëse: Janë me seli në BE. Organizojnë thirrjen për vullnetarë në vendin e tyre. Organizojnë nisjen e vullnetarit, menaxhojnë buxhetin e projektit, raportojnë tek donatori për zbatimin e projektit.

Organizata pritëse: identifikon nevojën për vullnetar, llojin e vullnetarizmit që ka nevojë vendi pritës, aplikon bashkë me organizatën nisëse, përzgjedh vullnetarin nga CV-të e ofruara nga organizata nisëse, informon vullnetarin mbi rreziqet e vendit pritës dhe si t’i parandalojë e mbrohet, siguron akomodimin e vullnetarit dhe mbikëqyr punën e tij, raporton mbi zbatimni e projektit tek organizata nisëse.

Agjencia ekzekutive e Komisionit Europian, EACEA, akrediton organizatat, nxjerr thirrjen për oferta, lidh kontratat me organizatat fituese, ofron program trajnimi të nën-kontraktuar, lidh kontratën me siguruesin shëndetësor për gjithë vullnetarët.

Llojet e aktiviteteve që financohen

Fushat që financohen janë: Menaxhimi i projekteve, edukimi, bujqësia, mjedisi, zhvillimi rural, të drejtat e njeriut etj.

Temat e aktiviteteve: rritja e reziliencës në komunitetin lokal, përgatitja për emergjenca, parandalimi i emergjencave, rehabilitim pas emergjencës, zhvillimi afatgjatë i vendit pritës.

Vullnetari mund të ketë përgatitje profesionale në fusha nga më të ndryshmet, përfshirë mjekësi, inxhinjeri, eknomik, shkenca sociale etj.

Çertifikimi si organizatë pritëse

Informacion të përgjithshëm mbi procesin e certifikimit mund ta gjeni në këtë link:

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/certification-call-announcement-012115.pdf

Certifikimi është i vlefshëm për 3 vjet, pas të cilave duhet riaplikuar, ngjashëm me akreditimin për EVS. Nqs. organizata aplikon por nuk i aprovohet akreditimi, mund të riaplikojë pas të paktën një viti.

Janë të përjashtuara nga çertifikimi: organizatat me detyrime tatimore të papaguara; organizatat që janë në likuidim e sipër; organizatat drejtorët e të cilëve janë dënuar për sjellje kriminale në profesionin e tyre.

Organizata duhet të ketë 3 letra rekomandimi nga organizata të akredituara nga EU Aid volunteers ose nga degë të organizatave ndërkombëtare në Shqipëri.

Dokumentat e kërkuar për akreditimin

-Format e aplikimit mund t’I gjeni në linkun:

https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/

-Udhëzues për mbushjen e formularit të aplikimit për akreditim:

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/eform_user_guide_11.pdf

Kërkohet nga OJF-ja që të ketë manual të brendshëm mbi menaxhimin e rreziqeve në vendin pritës (ku identifikohen rreziqet nga kriminaliteti, rreziqet fetare, kulturore, mjedisore, shëndetësore etj. si dhe si vullnetari t’i parandalojë, zbusë); të ketë manual mbi kushtet e punës (kohëzgjatja; pushimet; përdorimi i aseteve, kompjuterave; etj.), udhëzues mikëpritjeje (welcome booklet); të ketë proçedura të aprovuara se si organizohet intervista e punës, çfarë pyetjesh bëhen gjatë intervistës, cilat kriteresh vendosin përzgjedhjen e kandidatit etj.  Zakonisht organizata nisëse ka përgatitje dhe kapacitet për të orientuar organizatën pritëse në përgatitjen e këtyre dokumenteve.

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

NCCS-ja liçencohet nga programi EU Aid volunteers për pritjen e vullnetarëve europianë

 

 

Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare është liçencuar së fundmi nga programi Eu Aid Volunteers për pritjen e vullnetarëve të këtij programi. Liçencimi erdhi pas një periudhe mbi një vjeçare trajnimesh nën drejtimin e shoqatës franceze ADICE.

NCCS ka aplikuar së bashku me ADICE-n për pritjen e profesionistëve që do të punojnë si mësues anglishteje dhe si nutricionist. Në kopshtet shqiptare ka shumë interesim nga prindërit për të pasur mësim gjuhe të huaj për fëmijët, por për arësye ekonomike shpesh kopshtet nuk kanë mundësi ta ofrojnë këtë shërbim. Mësuesi i huaj i anglishtes që do të paguhet nga programi EU Aid volunteers do të ofrojë mësime falas anglishteje për fëmijët.

Një tjetër profesionist i kërkuar nga NCCS është nutricionisti. Në gamën e gjerë të baçelorëve dhe masterave që ofrojnë universitetet dhe institucionet shkollore shqiptare mungon pikërisht profesioni i nutricionistit. Të diplomuari në fushat e shëndetit si mjekët, infermierët, stomatologët, mamitë, punonjësit e shëndetit publik etj. marrin vetëm pak lëndë në fushën e nutricionit, të cilat pak i përdorin në praktikën e përditshme. Për këtë arësye ka nevojë për profesionistë nutricionistë të cilët të ofrojnë shërbimin e promocionit shëndetësor për persona me sëmundje kronike, apo dhe për persona të shëndetshëm që janë të rrezikuar për sëmundje kronike. Në rast se pranë NCCS do të vijë një nutricionist i huaj, ky do të ofrojë vizita falas me persona të interesuar.

Krahas NCCS-së nga ky program është liçencuar edhe OJF-ja ADRA Albania, e cila po ashtu do të presë vullnetarë të huaj.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Stafi i NCCS-së trajnohet në Turqi në kuadër të projektit mbi vullnetarizmin

 

 

 

 

 

 

 

Në 25-29 qershor stafi I NCCS-së u trajnua në kuadër të projektit Reinforcement and Sustainability in Humanitarian Volunteering Management. Trajnimi u fokusua në temën e organizimit të fushatave sensibilizuese për aktivitetet e vullnetarizmit.  Gjatë trajnimit u shpërndanë material promocionale, çadra dhe bluza, me logon e projektit.

Morën pjesë në trajnim shoqatat partnere në projekt, Merkuri, Gjeorgji; ADRA Shqipëri; Small Projects Instanbul, Turqi; etj. Një ditë e trajnimit iu dedikua vizitës në ambjentet e shoqatës turke SPI, e cila punon ngushtë me refugjatët sirianë në Turqi. Kjo shoqatë ka punësuar me dhjetëra gra siriane, të cilat qepin dhe përgatisin vëthë artizanalë në ambjentet e shoqatës. Teknika e punës, mënyra e përgatitjes së vëthëve u mesohet grave nga shoqata. Shoqata funksionon si biznes social, ku fondet për blerjen e pajisjeve dhe materialeve sigurohen pjesërisht nga donacionet dhe pjesërisht nga të ardhurat nga shitjet. Në ambjentet e shoqatës ka një kënd të posaçëm për grumbullimin e dhuratave për refugjatët nga banorët e zonës. Sipas përfaqësueses së kësaj shoqate, Shannon Kay, refugjatët sirianë janë përshtatur mirë me shoqërinë turke. Fëmijët sirianë frekuentojnë shkollat turke, kurse prindërit punojnë sipas mundësive.

Në fund të takimit u organizua një video e thjeshtë me 4-5 fëmijë sirianë që frekuentojnë qendrën për të mësuar kompjuter.

Mënyra e funksionimit të kësaj shoqate është shembull i mirë se si mund të organizohet një biznes social edhe në Shqipëri.

Stambolli është një qytet shumë mikpritës për turistët, me sektorin e shërbimeve ushqimore shumë të zhvilluar, me një klimë të ngjashme me klimën e Tiranës. Trajnimi i radhës do të zhvillohet në Rubaix, Francë, dhe do të shënojë edhe mbylljen e projektit “Reinforcement and sustainability in Humanitarian Volunteering Management”, i financuar nga Bashkimi Europian.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kriza në Venezuelë: BE njofton se do të jape 35 milion euro ndihmë humanitare për Venezuelën

Situata social-ekonomike në Venezuelë vazhdon të përkeqësohet me pasoja të rënda për Venezuelën dhe për vendet fqinje. Komisioni Europian deklaroi në 7 Qershor se do të ofrojë një paketë humanitare prej 35.1 milion eurosh për nevojat emergjente por dhe për zhvillimin në afatmesëm, për të ndihmuar Venezuelën si dhe vendet fqinje.

Përfaqësuesja e Lartë/Zëvendës-presidentja Federica Mogherini tha: “Venezuela dhe Europa kanë qenë gjithmonë shumë afër. Kemi lidhje kulturore, historike si dhe gjaku me Venezuelën. Europianët dhe venezuelianët janë miq dhe partnerë. Kjo paketë e re është për ata që janë në Venezuelë si dhe për ata që janë larguar nga Venezuela. Fqinjët e Venezuelës po tregojnë solidaritet të madh. Ne jemi me ta, si partnerë. Do mbështesim mikëpritjen e tyre si dhe do të forcojmë ekonominë dhe reziliencën e komuniteteve lokale.”

“Gjatë vizitës sime në Kolumbi dhe në kufirin e Venezuelës vetëm disa muaj më pare, pashë me sytë e mi pasojat e krizës dhe efektet destabilizuese të saj në vendet fqinje. Shumë njerëz nuk kanë ilaçe dhe kanë nevojë për ndihmë humanitare brenda Venezuelës. Nuk mund të bëjmë sehir këtë tragjedi humanitare.” Tha Komisioneri për Ndihmën Humanitare dhe Menaxhimin e Krizave, Christos Stylianides.

Komisioneri për Bashkëpunimin Ndërkombëtar dhe Zhvillimin, Neven Mimica shtoi: “Jemi shumë të shqetësuar për situatën kritike në Venezuelë, për impaktin e saj në vendet fqinje si Kolumbia, e cila po  përballet me një fluks të shtuar njerëzish nga Venezuela. Kjo paketë do të përmirësojë aksesin e venezuelianëve tek ushqimet, nutrientët, si dhe shërbime bazë si uji I pijshëm, ujërat e zeza dhe higjena. Mbështetja e BE-së do të ndihmojë emigrantët venezuelianë dhe fqinjët e tyre që të bëhen rezilientë ndaj presionit në rritje të emigrimit.”

Nga fondet e shpallura, 5 milion euro do të jenë për ndihmën shëndetësore, ushqimin, nutricionin, ujin dhe për mbrojtjen e grupeve më vulnerabël brenda Venezuelës. 5 milion euro të tjera do të mbështesin masa për parandalimin e konflikteve, për të pakësuar tensionet sociale, dhunën dhe për të mbrojtur personat e zhvendosur nga vendi I tyre. 18.1 milion euro do të përdoren për ushqimin, nutricionin, ujin e pijshëm, ujërat e zeza dhe higjenën, si dhe integrimin socio-ekonomik të migrantëve dhe për të mbështetur komunitetet pritëse në vendet fqinje. Gjithashtu, 7 milion euro do të përdoren për nevoja të tjera të komuniteteve.

Pak histori 

BE-ja po ofron ndihmë humanitare për Venezuelën që në vitin 2016. BE-ja synon të forcojë aftësinë e komuniteteve më të prekshme dhe të punonjësve të emergjencave që të parapërgatiten dhe tu përgjigjen fatkeqësive natyrore që po prekin prej kohësh Venezuelën dhe rajonin.

BE-ja po zbaton projekte në Venezuelë nëpërmjet programeve të saj tematike dhe rajonale për të mbështetur shoqërinë civile, autoritetet lokale dhe të drejtat e njeriut. BE-ja po mobilizon dhe programin e saj të emigrantëve dhe të azilit për të ndihmuar rajonin.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4007_en.htm

Posted in Uncategorized | Leave a comment

BE-ja ofron 1.5 milion euro ndihmë humanitare për refugjatët dhe emigrantët në Bosnje-Hercegovinë

Bashkimi Europian ka lajmëruar në Qershor se do të japë 1.5 milion euro ndihmë humanitare për të adresuar nevojat në rritje të refugjatëve, të kërkuesve për azil dhe të emigrantëve të ngecur në Bosnje-Hercegovinë.

Kjo shumë e çon fondin total të dhënë për Ballkanin Perëndimor që në fillim të krizës së refugjatëve në 30.5 milion euro.

Komisioneri për Ndihmën Humanitare dhe Menaxhimin e Krizave, Z. Christos Stylianides tha se: “Numri i refugjatëve dhe emigrantëve që vijnë në Bosnje-Hercegovinë është shtuar, prandaj duhet të veprojmë me shpejtësi. Jemi të dedikuar të ndihmojmë Bosnje-Hercegovinën të zgjidhë këtë situate dhe të ofrojë asistencë për refugjatët dhe emirgantët më të brishtë. Fondet tona do të mbështesin nevojat e tyre bazë, do të ofrojnë strehim emergjent, ushqim, asistencë shëndetësore, si dhe mbrojtje.

Ndihma humaniare e BE-së është ofruar në qytete si Sarajevë, Bihać and Velika Kladusa në Bosnje-Hercegovinë. Fondet synojnë të fuqizojnë ofrimin e asistencës, mjedisin e përshtatshëm dhe të rrisin kapacitetet e organizatave që po ofrojnë mbështetje emergjente për refugjatët dhe emigrantët. 

Pak histori

Bashkimi Europian ka ofruar më shumë se 25 milion Euro për refugjatët dhe emigrantët në Serbi, dhe 4 milion euro për ata në FYROM, pra për Ballkanin Perëndimor, që nga fillimi i krizës humanitare. Ndihma e BE-së ndihmon refugjatët dhe emigrantët më shumë të keqndikuar, për të plotësuar nevojat bazë të tyre dhe për të jetuar me dinjitet.

Krahas ndihmës humanitare, Komisioni Europian ndihmon partnerët në Ballkanin Perëndimor me mbështetje të rëndësishme financiare dhe teknike për aktivitetet e lidhura me emigrimin dhe me krizën e refugjatëve. Kjo mbështetje bëhet në kuadër të Instrumentit për Asistencë Para Aderimit. Që nga viti 2007 Komisioni ka ofruar asistencë për Bosnje-Hercegovinën në fushën e migracionit, të administrimit të kufirit, në shumën 24.6 milion euro, në kuadër të Instrumentit Për Asistencë Para Aderimit.  Nga Janari 2016 Bosnje-Hercegovina gjithashtu përfiton 8 milion euro dhe nga programi rajonal “Mbështetje për Menaxhimin e Emigrimit të Ndjeshëm ndaj Mbrojtjes”.

Rreth 4,900 refugjatë dhe emigrantë që kanë hyrë në Bosnje-Hercegovinë nga Janari i vitit 2018, sipas të dhënave të qeverisë. Rreth 2,500 refugjatë dhe emigrantë kanë nevojë për ndihmë dhe kanë ngelur në Bosnje-Hercegovinë. BE-ja do e ofrojë ndihmën përmes organizatave partnere humanitare që janë në Bosnje.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4062_en.htm

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Direktorati i BE-së për ndihmat humanitare do të mbrojë 42,000 fëmijë dhe vajza të reja në Bangladesh

 

 

 

 

 

 

 

Direktorati i BE-së për ndihmat humanitare dhe emergjencat civile (ECHO) I ka ofruar 2.6 milion dollarë UNICEF-it që fëmijët, adoleshentët dhe vajzat e reja refugjatë në Bangladesh të mund të jetojnë të sigurtë dhe të mbrojtur nga dhuna gjinore, si dhe me akses më të mirë ndaj shërbimeve sociale. Nga këto fonde do të përfitojnë 41,500 fëmijë dhe adoleshentë që jetojnë në kampet Rohingja si dhe vendasit bangladeshas (pritësit) që jetojnë bashkë me ta.

Më shumë se 693,000 refugjatë nga Burma kanë mbërritur në Cox Bazar të Bangladeshit që në gusht të vitit 2017-më shumë se gjysma e tyre janë fëmijë.

Refugjatët përballen me rreziqe të shtuara, si sëmundjet ngjitëse, shfrytëzimi seksual, puna e detyruar etj. Vendasit pritës gjithashtu janë nën presion për shkak të mijëra refugjatëve që po dynden drejt territoreve të tyre.

“Shumë nga refugjatët që kanë mbërritur në Burma kanë përjetuar dhunë dhe ngjarje traumatike,” tha përfaqësuesi iBangladeshit në UNICEF, Edouard Beigbeder.

“Ata kanë nevojë për tu referuar tek shërbimet përkatëse. Në kampe shumë janë të rrezikuar nga dhuna gjinore…Kjo iniciativë do të na mundësojë të mbrojmë refugjatët më të riskuar dhe të pakësojmë rreziqet dhe brishtësinë e tyre ndaj shkeljeve të tjera të të drejtave të tyre, si shfrytëzimi, trafikimi, dhuna gjinore, martesa me dhunë, puna e detyruar e fëmijëve.”

UNICEF po u ofron më shumë se 182,o00 fëmijëve dhe adoleshentëve shërbime thelbësore të mbrojtjes, përfshirë mbështetje për fëmijët e pashoqëruar që të gjejnë prindërit.  UNICEF po ofron dhe mbështetje për aktivitete rekreative.

Në kampet e refugjatëve u hapën 2 ambjente për vajzat, të cilat mendohet të mbështesin 500 vajza secila.

“UNICEF po ofron ambjente për fëmijët, aktivitete në grup për adoleshentët, referime për rastet emergjente, mbështetje psikosociale, edukim për kompetenca etj. Megjithatë ka shumë për të bërë. Prandaj BE iu bashkua UNICEF-it,” tha  Suranga Mallawa, ekspert I direktoratit ECHO në  Cox’s Bazaar.

Me ndihmën e BE-së do të krijohen 35 ambjente të sigurta për 2000 vajza të reja. Në këto ambjente do të kenë aktivitet grupet e mbështetjes të vajzave. Ato do të mbrojnë vajzat nga dhuna gjinore. Punonjës socialë, klubet e adoleshentëve do të ofrojnë shërbime për 37,000 fshërbime për 37,000 fëmijë dhe adoleshentë refugjatë.

Mbi Bashkimin Europian- Operacioni i Mbrojtjes Civile dhe Ndihmës Humanitare (ECHO)

Bashkimi Europian me vendet e tij anëtare është lider në botë për dhënien e ndihmave humanitare. Përmes direktoratit  të Mbrojtjes Civile dhe Ndihmës Humanitare (ECHO), BE-ja ndihmon mbi 120 milion viktima të konflikteve dhe fatkeqësive natyrore çdo vit. Me seli në Bruksel dhe me një rrjet botëror zyrash, ECHO ofron ndihmë për njerëzit në nevojë vetëm mbi baza humanitare, pa diskriminim mbi baza fetare, rrace, etnike, gjinie, kombësie apo lidhjesh politike.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

180 milion euro ndihmë nga BE-ja për ndihmat emergjente ndaj refugjatëve në Greqi

 

 

 

 

Komisioni Europian ka shpallur ndihmë emergjente prej 180 milion eurosh për refugjatët në Greqi, përfshirë fonde për programin ESTIA-Ndihmë Emergjente për Integrimin dhe Akomodimin, i cili ndihmon që refugjatët të akomodohen në qytete dha larg kampeve si dhe u jep atyre ndihmë në para.

Fondet vijnë ndërkohë që Komisioneri për Ndihmat Humanitare dhe Menaxhimin e Krizave, Christos Stylianides u takua sot me Kryeministrin Grek, Alexis Tsipras në Athinë.

ESTIA, program i lançuar në vitin Korrik 2017 në bashkëpunim me Agjencinë e OKB-së të refugjatëve,  është operacioni humanitar më i madh i BE-së në Greqi dhe realizohet në harmoni  me planet e qeverisë greke për largimin e refugjatëve nga kampet në qytete. Deri tani programi ka krijuar 23,000 vende akomodimi si dhe ka krijuar një asistencë për ndihmë me para që mbështet më shumë se 41,000 refugjatë dhe kërkues për azil.

“Ndihmat humanitare ndaj refugjatëve në Greqi janë një sinjal i pastër dhe i lartë për solidaritetin Europian. Ne vazhdojmë të respektojmë objektivin tonë për të ndihmuar refugjatët në Greqi që të jetojnë të sigurtë, normalisht dhe me dinjitet, që të integrohen në ekonominë dhe shoqërinë greke. Programi ynë ESTIA është duke arritur rezultate reale për të ndryshuar jetët e njerëzve përgjithmonë. I kushtoj një falenderim të veçantë qytetarëve dhe kryebashkiakëve grekë që kanë mirëpritur refugjatët me dashuri dhe përkujdesje,” tha Komisioneri për Ndihmat Humanitare dhe Menaxhimin e Krizave,  Christos Stylianides.

BE-ja ka dhënë fonde dhe për Këshillin Danez të Refugjatëve, Arbeiter-Samariter-Bund, Médecins du Monde, Kryqin e Kuq Spanjoll, si dhe për organizatat greke “METAdrasi” dhe “Smile of the Child” për të adresuar nevojat humanitare urgjente në Greqi, përfshirë strehimin, shëndetin, mbështetje psiko-sociale, kushte të përmirësuara higjenike, përkthime etj.

BE-ja ka dhënë gjithsej 1.5 miliard euro për të mbështetur Greqinë për të menaxhuar situatën humanitare, emigracionin dhe kufijtë.

Pak histori

Ndihma e BE-së për emergjenca në Greqi

Në kushte emergjente dhe të jashtëzakonshme, siç është situata e refugjatëve në Europë, Komisioni Europian mund të financojë ndihma humanitare për njerëz brenda territorit të BE-së, përmes Instrumentit për Ndihmë Emergjente, i cili u aktivizua për herë të parë në Mars 2016. Greqia nga ky instrument ka marrë deri tani 605 milion euro.

Programi ESTIA në bashkëpunim me UNHCR-në

Me fondet e reja do të krijohen 27,000 vende akomodimi në qytete, deri në fund të vitit 2018. Shumica e apartamenteve të marra me qira do të jenë në qytetet e Greqisë kontinentale, kurse 2000 akomodime do të hapen në ishujt grekë. Pjesë e kësaj skeme janë disa bashki.

Programi ESTIA synon të jape ndihmë në kesh për 45,000 njerëz deri në mes të vitit 2018. Refugjatët dhe kërkuesit e azilit do të marrin ndihmë ekonomike mujore të cilën do të mund ta tërheqin përmes kartave bankare. Kjo do të ndihmojë që refugjatët të jetojnë me dinjitet, duke mbështetur dhe ekonominë lokale.

Ndihmat humanitare plotësojnë programet e tjera, si Fondi për Azil, Emigrim dhe Integrim, Fondi për Siguri të Brenshme, Fondi Europian për Personat më të Varfër, Programi Europian I BE-së.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-2604_en.htm

Posted in Uncategorized | Leave a comment