NCCS mbështet me shërbime fizioterapie familjet në nevojë

Në kuadër të projektit “Vullnetarët humanitarë në aksion”, realizuar nga Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare, i financuar nga programi “Vullnetarët humanitarë të BE-së”, vullnetarja Arancha Ferrer de la Cruz, po ofron terapi fizioterapie me persona me probleme shëndetësore pranë Qendrës sociale “Gonxhe Bojaxhi”.

Në një bisedë me ne, fizioterapistja rezidente e kësaj qendre, Esmeralda Hoxha, na tregon për punën e qendrës me komunitetin e zonës dhe bashkëpunimin me Aranchën. Qendra “Gonxhe Bojaxhi” është një qendër multifunksionale ku ofrohen shumë shërbime për komunitetin si mensë falas për familjet në nevojë, shërbime psikologu për fëmijët me çrregullime të spektrit autik, shërbime fizioterapie etj. Qendra ka një sallë fizioterapie, të pajisur me gjithë pajisjet moderne të fizioterapisë. Këtu aktualisht trajtohen 20 persona në ditë. Në sajë të vullnetares Arancha, numri I personave që trajtohen çdo ditë në qendër është shtuar. Arancha është ambjentuar shumë mirë. Është e komunikueshme, punëtore. Asaj I është shpjeguar proçesi I terapisë që ndiqet dhe ka kontribuar me këshillat e saj se si të përmirësohet.

Në rast nevoje për përkthim, fizioterapistja Esmeralda e mbështet Aranchën në komunikimin me pacientët.

Arancha do të vazhdojë të punojë me komunitetin në muajt e ardhshëm.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Realizohet kursi i trajnimit 22-26 korrik

 

 

 

 

 

 

Ky trajnim u organizua me mbështetjen e shoqatës YMCA. 10 gra të zonës u trajnuan në këtë kurs. Gratë vijnë nga shtresa të varfra dhe janë me shumë fëmijë.

Ditën e parë të trajnimit u fol për donatorin, projektin, objektivat e tij. Gratë u prezantuan duke dhënë informacion se përse e ndjekin kursin, çfarë pritshmërish kanë prej tij, çfarë eksperience kanë etj. Gjatë ditëve të trajnimit gratë u trajnuan si të punojnë si punëtore shtëpie, bebisiter dhe kujdestare për të moshuar. U informuan gratë mbi tregun e punës, mbi pagat, kriteret për moshën, oraret e punës etj.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Realizohet kursi i trajnimit 8-12 korrik

10 gra të komunitetit të Shkozës u trajnuan në këtë kurs.

Gratë u njohën me projektin, shërbimet e ndërmjetësimit për punësim, me donatorin e projektit. Secila nga gratë prezantoi vete dhe çfarë kërkesash ka për trajnimin si dhe për punësimin pas trajnimit.  Gratë u trajnuan mbi kujesin për të moshuarit, kujdesin për shtëpinë dhe për fëmijët.

U informuan mbi rëndësinë e sjelljes dhe veshjes korrekte gjatë  intervistës së punës, gjatë punës dhe mbi nevojat e tregu të punës.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Organizohet në Gjirokastër tryeza e rrumbullakët mbi ndihmën ekonomike

Më datë 16 korrik 2019 Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare organizoi në Gjirokastër tryezën e rrumbullakët me temë “Monitorimi i zbatimit të reformës së ndihmës ekonomike për familjet në nevojë”. Ishin të ftuar në tryezë drejtoresha e shërbimit social në bashkinë Gjirokastër , e drejtorisë rajonale të Shërbimit Social, administratorë shoqërorë, përfaqësues nga komuniteti Rom dhe Egjyptian, nga zyra e punës, nga shoqëria civile etj.

Takimi u hap nga drejtorja ekzekutive e QKShK-së, Zj. Liliana Dango, e cila bëri një prezantim të shkurtër të projektit dhe të organizatës. Avokatja Rita Strakosha prezantoi gjetjet dhe rekomandimet e studimit me të njëjtin titull i realizuar në kuadër të projektit “Monitorimi dhe ndërgjegjësimi mbi zbatimin e reformës ekonomike”, i financuar nga Ambasada Amerikane. Studimi u bazua në sondazhin me 502 familje në nevojë, nga të cilat 51 familje janë banore në Durrës , si dhe në një analizë ligjore dhe financiare të sistemit të ndihmës ekonomike.

Ndër rekomandimet e prezantuara u përfshinë: rritja e shumës së ndihmës ekonomike për person, indeksimi i shumës së ndihmës ekonomike cdo vit, aprovimi I minimumit jetik me vendim qeverie, realizimi I anketave nga INSTAT mbi nivelin e varfërisë, përfshirjen e gjendjes shëndetësore në formulën e pikëzimit, lehtësimi i punësimit të të rinjve të moshës 16-18 vjec duke pakësuar burokracitë e nevojshme për punësimin e tyre, mbajtjen e fëmijëve në shkolla me orare të zgjatura për prindërit që punojnë etj.

Znj. Albana Allushaj, drejtore e drejtorisë së shërbimit social në bashkinë Gjirokastër, dha të dhëna mbi numrin e familjeve përfituese, të familjeve të refuzuara, ndryshimet në numrin e përfituesve gjatë reformës etj.

Përfaqësuesi i komunitetit Rom në takim, Z. Vasillaq Ajdini, vërejti se janë rreth 100 familje rome që kanë nevojë për ndihmë ekonomike por që nuk marrin. Arësyet janë të ndryshme. Një pjesë kanë hequr dorë nga aplikimi për ndihmë pasi janë refuzuar disa herë për mungesë pikësh, një pjesë nuk mund të paraqiten çdo muaj pranë zyrës së punës sepse emigrojnë shpesh midis qyteteve. U rekomandua gjatë takimit që zyrat e formimit profesional të përfshijnë kurse për zanate tradicionale të romëve si thurrja e shportave. Formimi profesional në këtë fushë do të shtonte punësimin në komunitetin Rom.

U ngrit problematika e mos-regjistrimit të 12 fëmijëve romë në gjendjen civile, çka pengon marrjen e gjithë shërbimeve publike prej tyre. Në lidhje me drejtorinë rajonale të shërbimit social shtetëror u rekomandua që kjo drejtori të ketë mundësi të ofrojë ndihma në natyrë si ushqime, veshje etj. për familjet në nevojë.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Organizohet në Tiranë tryeza e rrumbullakët mbi reformën e ndihmës ekonomike

 

 

 

 

 

 

 

 

Më datë 11 korrik 2019 Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare organizoi në Tiranë tryezën e rrumbullakët me temë “Monitorimi i zbatimit të reformës së ndihmës ekonomike për familjet në nevojë”. Ishin të ftuar në tryezë përfaqësues nga drejtoria e rajonale e shërbimit social shtetëror, drejtoria rajonale e shërbimit kombëtar të punësimit, bashkia e Tiranës, administratorë shoqërorë, nga shoqëria civile etj.

Takimi u hap nga drejtorja ekzekutive e QKShK-së, Zj. Liliana Dango, e cila bëri një prezantim të shkurtër të projektit dhe të organizatës. Avokatja Rita Strakosha prezantoi gjetjet dhe rekomandimet e studimit me të njëjtin titull i realizuar në kuadër të projektit “Monitorimi dhe ndërgjegjësimi mbi zbatimin e reformës ekonomike”, i financuar nga Ambasada Amerikane. Studimi u bazua në sondazhin me 502 familje në nevojë, nga të cilat 191 familje janë banore në Tiranë , si dhe në një analizë ligjore dhe financiare të sistemit të ndihmës ekonomike.

Ndër rekomandimet e prezantuara përmendim: rritja e shumës së ndihmës ekonomike për person, indeksimi i shumës së ndihmës ekonomike cdo vit, përfshirja e gjendjes shëndetësore si kriter në formulën e pikëzimit, realizimi I anketave të INSTAT-it mbi varfërinë, lehtësimi i punësimit të të rinjve të moshës 16-18 vjec duke pakësuar burokracitë e nevojshme për punësimin e tyre, etj.

Pati komente dhe diskutime intensive nga ana e pjesëmarrësve mbi rekomandimet e dhëna, duke shtuar dhe rekomandime shtesë. Z. Fatjon Dhuli drejtori I drejtorisë së nxitjes së punësimit në bashkinë Tiranë rekomandoi rikthimin e skemës së punës në komunitet për familjet që marrin ndihmë ekonomike. Në zonat rurale punët ku mund të përfshihen këto familje janë pastrimi dhe rregullimi I kanaleve kulluese, pastrim territori etj.

Përfaqësuesja në takim e Drejtorisë së Kontrollit në Shërbimin Social Shtetëror, Znj. Miranda Pashaj, sqaroi se sistemi I ndihmës ekonomike është I lidhur elektronikisht me 6 institucione dhe së shpejti pritet të lidhet edhe me sistemin e pensioneve të invaliditetit.

Përfaqësuesja në takim e Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Kombëtar të Punësimit, Zj. Rajmonda Nasufi, theksoi se është momenti I duhur për realizimin e këtij studimi sepse Strategjia Kombëtare për Mbrojtjen Sociale përfundon në vitin 2020 dhe ka nevojë për një vlerësim të rezultateve të arritura në kuadër të kësaj strategjie. Përmendi se formula e pikëzimit penalizon ndjeshëm familjet me pak anëtarë, aq sa familje në gjendje të rëndë ekonomike nuk kanë arritur të marrin ndihmë ekonomike për këtë arësye.

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Organizohet në Durrës tryezë e rrumbullakët mbi monitorimin e reformës së ndihmës ekonomike

Më datë 8 korrik 2019 Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare organizoi në Durrës tryezën e rrumbullakët me temë “Monitorimi i zbatimit të reformës së ndihmës ekonomike për familjet në nevojë”. Ishin të ftuar në tryezë administratorë shoqërorë, përfaqësues nga bashkia, nga zyra e punës, nga shoqëria civile etj.

Takimi u hap nga drejtorja ekzekutive e QKShK-së, Zj. Liliana Dango, e cila bëri një prezantim të shkurtër të projektit dhe të organizatës. Avokatja Rita Strakosha prezantoi gjetjet dhe rekomandimet e studimit me të njëjtin titull i realizuar në kuadër të projektit “Monitorimi dhe ndërgjegjësimi mbi zbatimin e reformës ekonomike”, i financuar nga Ambasada Amerikane. Studimi u bazua në sondazhin me 502 familje në nevojë, nga të cilat 51 familje janë banore në Durrës , si dhe në një analizë ligjore dhe financiare të sistemit të ndihmës ekonomike.

Ndër rekomandimet e prezantuara u përfshinë: rritja e shumës së ndihmës ekonomike për person, indeksimi i shumës së ndihmës ekonomike cdo vit, lehtësimi i punësimit të të rinjve të moshës 16-18 vjec duke pakësuar burokracitë e nevojshme për punësimin e tyre, etj.

Znj. Meme Xhaferraj, drejtore e drejtorisë së shërbimit social në bashkinë Durrës përmendi se Durrësi hyn ndër bashkitë me nivel të mirë ekonomik, ku ka shumë mundësi punësimi, prandaj dhe numri I përfituesve nga ndihma ekonomike është relativisht I vogël.

Përfaqësuesit e komunitetit Rom në takim, Z. Ismail Jakupi dhe Z. Emiliano Elmazi, vërejtën se komuniteti Rom ka shumë pak përfitues të ndihmës ekonomike për shkak të burokracive në aplikim. Një ndër shkresat e kërkuara është kontrata e qirasë e shtëpisë, por familjet shpesh nuk kanë mundësi ta sigurojnë sepse pronarët e shtëpive I shmangen pagimit të tatimit në burim. Ka familje shumë të varfra të cilat jetojnë në barraka dhe nuk marrin ndihmë ekonomike. Në lidhje me punësimin e anëtarëve të komunitetit Rom u theksua se ka nevojë për më shumë ndërgjegjësim në komunitet për përfshirjen e tyre në tregun formal të punës.

Z. Astrit Hysaj, administrator shoqëror, përmendi se nuk është e qartë nëse afati 5 vjeçar i marrjes së ndihmës ekonomike llogaritet pas hyrjes në fuqi të ligjit apo ka efekt prapaveprues.

 Ndër rekomandimet e hedhura në takim përmendim: krijimin e një harte varfërie nga INSTAT, ku të identifikohet shpërndarja gjeografike e varfërisë; futja e familjeve që lypin në skemën e ndihmës ekonomike kryesisht nga vetë administrator, lehtësimi I aplikimit për ndihmë ekonomike I familjeve kujdestare, lehtësimi I aplikimit për familjet që kanë një anëtar jashtë shtetit.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Organizohet tryeza e rrumbullakët mbi monitorimin e sistemit të ndihmës ekonomike

Më datë 3 korrik 2019 Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare organizoi në Elbasan tryezën e rrumbullakët me temë “Monitorimi i zbatimit të reformës së ndihmës ekonomike për familjet në nevojë”. Ishin të ftuar në tryezë përfaqësues nga drejtoria rajonale e shërbimit social shtetëror, nga bashkia, nga zyra publike e punës, nga shoqëria civile etj.

Takimi u hap nga drejtorja ekzekutive e QKShK-së, Zj. Liliana Dango, e cila bëri një prezantim të shkurtër të projektit dhe të organizatës. Avokatja Rita Strakosha prezantoi gjetjet dhe rekomandimet e studimit me të njëjtin titull i realizuar në kuadër të projektit “Monitorimi dhe ndërgjegjësimi mbi zbatimin e reformës ekonomike”, i financuar nga Ambasada Amerikane. Studimi u bazua në sondazhin me 502 familje në nevojë, nga të cilat 400 marrin ndihmë ekonomike, si dhe në një analizë ligjore dhe financiare të sistemit të ndihmës ekonomike.

Ndër rekomandimet e prezantuara u përfshinë: rritja e shumës së ndihmës ekonomike për person, indeksimi i shumës së ndihmës ekonomike cdo vit, lehtësimi i punësimit të të rinjve të moshës 16-18 vjec, harmonizimi i kalendarit të universiteteve dhe gjimnazeve me sezonin turistik etj.

Ndër komentet e pjesëmarrësve përmendim komentet se në Elbasan ka me qindra vende pune vakante, ka disa fabrika të cilat kërkojnë punëtorë dhe i gjejnë me vështirësi, pra mundësia për të dalë nga skema e ndihmës ekonomike është për shumë familje. Pavarësisht kësaj, ndihma për ato familje që vërtet nuk kanë mundësi të punësohen dhe nuk kanë asnjë burim të ardhure, është në vlera shumë të ulëta.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment