Organizohet në Elbasan trajnimi për bebisiter, kujdestare për të moshuar, punëtore shtëpie_Nëntor 2019

Ky trajnim u organizua në qytetin e Elbasanit.  Ditën e parë të trajnimit u prezantua donatori, projekti, objektivat e tij. Pjesëmarrësit prezantuan veten duke dhënë informacion mbi eksperiencën e punës, qëllimet për punësimin etj. Pas prezantimeve u fol mbi punën e punëtores së shtëpisë. Ditët në vijim u trajtuan temat e kujdesit për fëmijët, për të moshuarit dhe punët e shtëpisë.  Në ditën e pestë gratë u instruktuan se si si të përgatiten dhe të bëjnë një intervistë pune etj.  Me disa nga gratë u simuluan intervista pune, gjatë të cilave u identifikuan pikat e dobëta të punëkërkueses (si qëndrimi agresiv ndaj punëdhënëses, ndrojtja etj.). Gratë u informuan mbi tregun e punës, pagat, kriteret e moshës, oraret e punës etj.

Në fund të trajnimit gratë u pajisën me çertifikatat e trajnimit. Trajnimi u realizua në kuadër të projektit “Fuqizimi ekonomik i qendrueshëm i grave në nevojë dhe ndërgjegjësimi për ndërmarrjet sociale”, i financuar nga Ambasada e Vendeve të Ulëta (hollandeze).

Posted in Uncategorized | Leave a comment

3 months in Albania teaching children on healthy nutrition

By Alexia de Theux

It has been a little over 3 months now that I put my suitcase in Albania, in Tirana, for a 6-month nutrition mission.

It all started with visiting several centers, hospitals and schools to establish a first contact, to understand their needs and try to set up a collaboration in which I can transmit my knowledge as a dietitian. At present I work with several of these beneficiaries with the primary objective of nutrition education.

If I had to go back to a specific project of this mission, I would speak of the week of October 7, which was a special week; it was the “week of taste”. For this occasion, the French school of Tirana offered me to participate in their activities and to intervene in each class on this theme.

I then created small workshops on taste, adapted according to the age of the children.

For the children of 2 classes of kindergarten, we did an exercise of tasting a pinch of sugar and salt to distinguish the two different tastes. Subsequently, they received a small piece of different foods. The goal of the game was to guess what food it was and to classify it as sweet or salty foods. During this tasting they could taste: a piece of apple, orange, olive, potato, carrot, cucumber and pepper.

 

For the four primary classes and the twenty or so college students, the workshop focused on the same principle but in greater depth. After quoting the 4 tastes that can be found in foods (salty, sweet, sour and bitter), they observed a diagram showing the different places in our tongue where our taste buds detect these different tastes. They then each received a plate with the four flavors in small quantities: a pinch of salt, sugar, a drop of vinegar and a piece of dark chocolate. The tasting was to make the distinction between the 4 flavors and be attentive to the place of our tongue that reacts.

In a second step, they tasted several small pieces of food blindfolded. The goal was to recognize the food and then classify it as salty, sweet, sour or bitter food. They could do the test with: cheese, bread, yogurt, honey, lemon, candy, …

This exercise allowed them to know and distinguish the different basic tastes that food transmits to us, to see how they are attracted and for some to realize that they appreciate the food once blindfolded!

In parallel with these workshops, the school organized a magnificent tasting buffet on Thursday lunchtime. The goal was to introduce them to different types of cooking. We guided them as best as possible in composing their plates so that they are to the most extent balanced, something that is not always easy and on which I will work in the coming weeks.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The children also had the opportunity to taste several typical dishes specific to the country of origin of each child, which could only strengthen the taste of different things, open their curiosity and awaken their taste buds!

Thanks to these workshops I was able to realize the interest of starting nutritional education in children, at the age where they are thirsty to know and learn new things while having fun. For my part, this only reinforces my desire to concretize the various nutritional education projects for children in the different centers where I work.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Lançohet projekti “Fuqizimi ekonomik i qendrueshëm i grave në nevojë dhe ndërgjegjësimi për ndërmarrjet sociale”

U lançua në 22 tetor  projekti “Fuqizimi ekonomik i qendrueshëm i grave në nevojë dhe ndërgjegjësimi për ndërmarrjet sociale”, i mbështetur nga Ambasada e Mbretërisë së Vendeve të Ulëta dhe realizuar nga Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare. Ishin prezent në takim ambasadorja hollandeze Znj. Guusje Korthals Altes, Zv. ministrja  e Financave dhe Ekonomisë, Znj. Dajna Sorensen, Zv.ministrja e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Znj. Bardhylka Kospiri, Drejtorja Ekzekutive e NCCS-së, Znj. Liliana Dango, përfaqësues nga bashkia e Tiranës, nga shoqëria civile etj. Në takim u diskutua mbi mbështetjen e fuqizimit të grave dhe punën që është bërë në këtë drejtim nga ambasada hollandeze, qeveria, bashkia e Tiranës dhe shoqëria civile. Ambasadorja hollandeze, Znj. Altes, theksoi se edhe në një shoqëri të përparuar si ajo hollandeze ka ende punë për të bërë në drejtim të barazisë gjinore. Ambasada hollandeze është duke realizuar programin MATRA, i cili synon forcimin e gruas në shoqërinë shqiptare. Hollanda mbështet integrimin e Shqipërisë në BE dhe ky program është në kuadër të kësaj mbështetjeje.

Zv. ministrja Znj. Kospiri, përmendi buxhetimin gjinor si një risi në formën e buxhetimit, e cila është zbatuar nga 14 ministri. Një mekanizëm tjetër që do te shërbejë për mbështetjen e shtresave në nevojë është ndërmarrja sociale. 3 ndërmarrje sociale janë liçencuar tashmë nga ministria. Qeveria do të mbështesë me fonde ndërmarrjet sociale për punësimin e shtresave në nevojë.

Zv.  Ministrja e Financave, Znj. Sorensen, deklaroi se ka një trend pozitiv në punësimin e grave. Në vitet e fundit është rritur me 11% pjesmarrja e gruas në forcën e punës. Shqipëria në rajon ka pjesëmarrjen më të lartë të gruas në forcën e punës. Sipas ministers, në vitin 2020 pritet të fillojë një program i ri për mbështetjen e shërbimeve komunitare.

Znj. Dango, drejtorja ekzekutive e QKShK-së, bëri një prezantim të shkurtër të projektit, i cili synon ndërmjetësimin për punësim të 400 grave dhe trajnimin e 210 grave për shërbime në familje, gjatë 2 viteve.

Pjesëmarrësit diskutuan në takim mbi punësimin e grave në fasoneri, ku pati kritika për fabrika të caktuara të cilat nuk paguajnë në kohë, por dhe u theksua se në Shqipëri tashmë prodhohet për markat më të mira në botë duke respektuar standarte të larta pune.

Projekti “Fuqizimi ekonomik i qendrueshëm i grave në nevojë dhe ndërgjegjësimi për ndërmarrjet sociale” do të zgjasë 2 vjet etj.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Organizohet në Durrës trajnimi për bebisiter, kujdestare për të moshuar, punëtore shtëpie

12 gra e ndoqën kursin e organizuar nga NCCS në Durrës për bebisiter, kujdestare për të moshuar, punëtore shtëpie.

Kursi u krye në kuadër të projektit “Zhvillimi ekonomik i qendrueshëm i grave në nevojë dhe ndërgjegjësimi mbi ndërmarrjet sociale”, i mbështetur nga Ambasada e Mbretërisë së Vendeve të Ulëta (Hollanda).

Ditën e parë të trajnimit u fol për donatorin, projektin, objektivat e tij. Gratë u prezantuan duke dhënë informacion se përse e ndjekin kursin, çfarë pritshmërishë kanë prej tij, çfarë eksperience kanë etj. Pjesëmarrësja Katerina tregoi mbi eksperiencat e saj. Ajo theksoi se ka punuar me të moshuarit dhe ka ndjerë se ata janë bërë pjesë e jetës së saj, sikur të ishin familjarë.

Ditët në vijim u fol për kujdesin për të moshuarit dhe për fëmijët. Në fund të trajnimit gratë u pajisën me çertifikatat e trajnimit.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Studim “Monitorimi i zbatimit të reformës së ndihmës ekonomike dhe rekomandime”

Gjatë vitit 2018-2019 NCCS realizoi një sondazh në bashkitë Tiranë, Durrës, Elbasan dhe Gjirokastër, me 502 familje në nevojë që përfitojnë ndihmë ekonomike ose u është refuzuar ndihma, me qëllim për të monitoruar dhe analizuar realizimin e reformës së ndihmës ekonomike të vitit 2016. Reforma e ndihmës ekonomike ka thjeshtuar ndjeshëm procedurat dhe dokumentacionin e kërkuar për marrjen e ndihmës ekonomike. Të dhënat e dixhitalizuara kanë mundësuar një kontroll më të mirë të gjithë proçesit dhe të abuzimeve të mundshme me të. Ndër problemet e identifikuara me skemën nga sondazhi dhe analizimi i legjislacionit janë: mungesa e një vlere zyrtare të minimumit jetik; mos-indeksimi i masës së ndihmës ekonomike me indeksin e çmimeve të konsumit; pakësimi i fondit të ndihmës ekonomike ndër vite; mos-matja e nivelit të varfërisë pas vitit 2012, mos-plotësimi në çdo rast i formularëve të aplikimit, mos-funksionimi në praktikë i sistemit të ankimimit, mungesa e transparencës mbi autoritetin përgjegjës për përcaktimin e algoritmit të formulës së pikëzimit, dhe të vetë formulës së pikëzimit etj.

Gjeni bashkangjitur studimin e QKShK-së të realizuar me të dhënat e sondazhit dhe bazuar mbi analizën e legjislacionit. Ky studim rekomandon disa masa të cilat mund të përmirësojnë aksesin e familjeve në nevojë ndaj mundësive të punësimit dhe të pakësojnë nevojën e tyre për ndihmë ekonomike. Disa nga masat e propozuara: Programi i ndihmës ekonomike të parashikojë mundësinë që ndihma ekonomike të jepet në një shumë të vetme, për të mbështetur zhvendosjen e familjeve drejt vendeve të punës;   të rishikohet legjislacioni për punësimin e të rinjve 16-18 vjeç për të specifikuar shprehimisht industrinë turistike, industrinë e shërbimeve ushqimore si një sektor ku të rinjtë e kësaj moshe mund të punësohen me të njëjtat kushte si të rriturit; të harmonizohen axhendat e vitit shkollor të universiteteve dhe gjimnazeve me sezonin turistik, ku fillimi dhe mbarimi i shkollës të jetë i përafruar me fillimin dhe mbarimin e sezonit turistik për të mundësuar punësimin e të rinjve; të mundësohet mbajtja e fëmijëve në klasa pas-shkollore për prindërit që punojnë etj.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Impressions from working as volunteer in Albania/Përshtypje nga puna si vullnetare në Shqipëri

By Arantxa Ferrer de la Cruz

 

 

 

 

 

 

 

It’s been two and a half months since I arrived in Albania. Time passes very fast when you enjoy what you do. There have been a thousand intercultural encounters and shared experiences. Having arrived in the middle of summer in Albania has allowed me to get to know its beaches, travel to the north of the country with pleasant weather (and experience overheating in Tirana, the capital).

I have had the opportunity to meet Albanians who told me a little more about life in this country full of mountains and paradisiacal beaches. Thanks to the direct work with the beneficiaries, I have been able to delve deeper into Albanian culture, its language and customs. It is fortunate to be able to start conversations with locals in different situations and, being working hand in hand with them allows me to learn in a closer and more enjoyable way.

As always, I felt the culture shock before getting on the plane. I left my house and my friends behind to venture on a trip on my own, in a country I had never visited and in a language that seemed so impossible to me that I would not have believed that I can now begin to understand and speak it (from time to time, avash-avash) .

Even so, I already had some idea of ​​how the experience was going to be due to my previous experiences. I was prepared to adapt to anything and, for the moment, I think it worked out quite well. I find many similarities between the Albanian temperament and mine (I will not speak of the Spanish character itself because it seems to me that I am already a mixture of all the places I have been through).

I find people very close, it is clear that the language barrier exists but sometimes it seems that it doesn’t even matter. From the beginning I felt that I was one more of the work team and I feel like I can contribute new ideas or start new projects.

Regarding the work itself, I have to say that it is quite complicated to directly treat a person you do not understand. Physiotherapeutic treatment is very special and relies, in large part, on communication between beneficiary / therapist. The fact of having to go through a third person to understand the needs, expectations and feelings of the person in your hands, hinders this interaction . Even so, it is going better than I expected. I have discovered the power of nonverbal communication and patience when engaging in conversation.

Something that worried me at the beginning was not feeling safe or not knowing what to do with certain patients due to the lack of details of the diagnosis or evaluation and treatment material. It is true that we have complex, neurological and chronic cases that need a lot of precision when working. For now I am doing quite well and I am happy with the progress we have made in the centers where I participate and I believe there is still much to be done.

Everywhere we have different ways of working and the important thing is to be able to reach a consensus among all to get the best out of each one. I think that, for now, we are getting it and I see that this journey full of experiences will help both the beneficiaries directly to the centers in which I participate and to me personally, both in the professional field and in relation to development personal.

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Organizohet kursi i trajnimit për bebisiter, kujdestare për të moshuar, punëtore shtëpie, shtator 2019

Në datat 16-20 shtator 2019 NCCS organizoi një trajnim mbi shërbimet në familje, ku morën pjesë 9 gra. Trajnimi u krye në kuadër të projektit “Zhvillimi ekonomik i qendrueshëm i grave në nevojë dhe ndërgjegjësimi mbi ndërmarrjet sociale”, i mbështetur nga Ambasada e Mbretërisë së Vendeve të Ulëta (Hollanda). .

Ditën e parë të trajnimit u fol për donatorin, projektin, objektivat e tij. Gratë u prezantuan duke dhënë informacion se përse e ndjekin kursin, çfarë pritshmërishë kanë prej tij, çfarë eksperience kanë etj. Pas prezantimeve u fol mbi punën e punëtores së shtëpisë.

Ditët në vijim u trajtua tema e kujdesit për të moshuar, kujdesit për fëmijët, si dhe punësimi.

Në fund të trajnimit gratë u pajisën me çertifikatat e trajnimit.

Posted in Uncategorized | Leave a comment