Organizohet kursi i trajnimit për shërbime në familje, në datat 17-21 dhjetor

6 gra u trajnuan gjatë këtij kursi. Pjesëmarrëset në takim vinin nga zona të ndryshme, si qendra e Tiranës, Bathores, Bregut të Lumit etj. dhe ishin të moshave nga 29 vjec pjesëmarrësja më e re, në 59 vjeç pjesëmarrësja më e vjetër. Trajnimi u bazua mbi modulet e përgatitura dhe u shoqërua me prezantime në power point, me video instruktuese, me diskutime në grup etj.

Temat e trajnimit përfshinin kujdesin për shtëpinë, për të moshuarit, për fëmijët. U shkëmbyen eksperienca të edukimit të fëmijëve. Pjesëmarrësja, Alketa Spahillari, e cila është edukatore me shumë vite eksperiencë pune, tregoi eksperiencën e saj të mësimit të oturakut fëmijëve. Ajo theksoi se duhet të ketë bashkëpunim mes bebisiterit dhe prindit për vendosjen e të njëjtave rregulla tek fëmija që mësimi I oturakut të jetë sa më I shpejtë.

Dita e katërt trajtoi temë e ruajtjes së fëmijës nga rreziqet. U fol për të gjitha llojet e rreziqeve, përfshirë rrezikun nga automjetet. U treguan video që tregonin situata rreziku për fëmijët.

Dita e pestë u fokusua tek etika e punës, tregu i punës, si të përgatisim një CV, si dhe si të bëjmë një intervistë pune. U instruktuan gratë mbi llojet më të zakonshme të pyetjeve që bëhen në intervista pune si dhe mbi gabimet më të shpeshta që bëhen në përgatitjen e CV-ve.

Në përfundim të trajnimit grat u pajisën me certifikata trajnimi.

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kursi i trajnimeve 3 dhjetor-7 dhjetor

 

 

 

 

NCCS po vazhdon trajnimet për bebisiter, kujdestare për të moshuar dhe për punëtore shtëpie në datat 3 dhjetor deri më 7 dhjetor. Në ditën e parë të trajnimit pjesëmarrëset u prezantuan me njëra-tjetrën, me trajneret dhe me projektin, objektivin e trajnimit. Pjesëmarrja në këtë trajnim u sigurua me mbështetjen e minibashkisë nr. 9, e cila mundësoi kontaktin e NCCS-së me gra me ndihmë ekonomike. Kishte pjesëmarrëse në takim që ishin nëna katërnjakësh, trinjakësh, të cilat pas shumë vitesh të lodhshme në rritjen e fëmijëve, tashmë kërkojnë të punojnë për të mbështetur familjen edhe financiarisht.

Në ditën e parë të trajnimit u fol për kujdesin për shtëpinë, për etikën e punës. U dha informacion I hollësishëm për përdorimin e pajisjeve elektroshtëpiake, të detergjentëve. U theksua se punët realizohen sipas udhëzimeve të zonjës së shtëpisë.

Në ditën e dytë të trajnimit u trajtua çështja e kujdesit për të moshuar, përfshirë higjenën, ushqyerjen. Këtë ditë u mundësua dhe takimi me një familje për të punësuar gratë pjesëmarrëse në trajnim në një familje si kujdestare për të moshuar. Rastet konkrete të punësimit e bëjnë dhe më të prekshme për gratë perspektivën e punësimit dhe shtojnë interesimin e tyre për pjesëmarrje në trajnim.

Ditën e tretë u diskutua tema e kujdesit për fëmijët. Trajnerja informoi pjesëmarrëset ndër të tjera mbi zhvillimin e fëmijës, stadet që duhet të kalojë dhe cfarë duhet bërë kur fëmija ka prapambetje në zhvillim.

Trajnimi do të vazhdojë ditën e katërt me temën e edukimit, disiplinimit të fëmijës, të ruajtjes nga rreziqet dhe ditën e pestë me temën e tregut të punës, përgatitjes së CV-së, bërjes së intervistës së punës.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Trajnimi për shërbime në familje 19-23 nëntor

14 gra u trajnuan gjatë këtij kursi. Pjesëmarrëset në takim vinin nga zona të ndryshme, dhe ishin të moshave nga 23 vjec pjesëmarrësja më e re, në 55 vjeç pjesëmarrësja më e vjetër.

Gjatë trajnimit u prezantuan materialet e përgatitura. U disktua nga pjesëmarrëset aktivisht mbi eksperiencat e tyre me shërbimet në familje. Etleva, një ndër gratë e trajnuara,  tregoi se cfarë kërkesash kishte për higjenën, ushqyerjen familja e të moshuarve italianë për të cilët ajo u kujdes në Itali. Laerta, pjesëmarrësja më e re në takim, po realizon trajnimin me shpresën e punësimit si bebisiter në Gjermani.

Gjatë ditës për kujdesin ndaj fëmijëve, mjekja Ëngjëllushe Paja sqaroi pjesëmarrëset ndër të tjera mbi pasojat që mund të shkaktojë temperatura e lartë tek fëmijët dhe mbi mënyrat e trajtimit të temperatures së lartë. Vetë pjesëmarrëset kishin ekperienca me temperaturën e lartë dhe krizat konvulsive.

Gjatë ditës për kujdesin ndaj të moshuarve u diskutua ndër të tjera për rëndësinë e ushqyerjes së shëndetshme të të moshuarit, por jo vetëm të tij, por të gjithë anëtarëve të familjes.

Në përfundim të trajnimit gratë do të pajisen me certifikata trajnimi. 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Trajnimi për shërbime në familje 5-9 nëntor

15 gra u trajnuan gjatë kursit të zhvilluar në datat 5-9 nëntor për shërbimet në familje, nga të cilat 6 gra ishin rome. Gratë vinin nga eksperienca të ndryshme: gra që nuk kishin punuar më parë në këtë fushë, gra me eksperiencë pune dhe jashtë shtetit etj. Trajnimi u shoqërua me prezantime në power point, me video instruktuese, me shembuj praktikë në përdorimin e pajisjeve shëndetësore në kushte shtëpiake, me diskutime në grup etj.

Ky kurs filloi në ditën e parë me temën e kujdesit për shtëpinë, për të vazhduar në ditët e tjera me kujdesin për të moshuarit, për fëmijët dhe me informacion për tregun e punës respektivisht. Pjesëmarrëset në trajnim u prezantuan mbi veten ditën e pare të trajnimit, por përtej prezantimit të parë, cdo ditë trajnimi ishte një mundësi për stafin e projektit për tu njohur më nga afër me personalitetin e secilës nga gratë që do të ndërmjetësohen për tu punësuar.

Në përfundim të trajnimit gratë u pajisën me certifikata trajnimi.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Filluan trajnimet për shërbime në familje

Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare filloi trajnimet për kujdestare shtëpie, bebisiter, punëtore shtëpie. Trajnimet organizohen në kuadër të programit Reload dhe të projektit “Fuqizimi ekonomik i qendrueshëm i grave në nevojë”, i mbështetur nga Bashkimi Europian.

Pati një interesim shumë të madh të grave punëkërkuese për të marrë pjesë në trajnime. Kursi i parë i trajnimit u organizua në datat 22-26 tetor. Trajnimi u shoqërua me prezantime në power point, me video instruktuese, me shembuj praktikë në përdorimin e pajisjeve shëndetësore në kushte shtëpiake, me diskutime në grup.

Gratë e trajnuara do të mbështeten nga NCCS për tu punësuar në shërbime në familje. Ato u pajisën me certifikata trajnimi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Punësimi | Leave a comment

Trajnim për rritjen e kapaciteteve organizative në kuadër të projektit HVM

Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare mori pjesë gjatë muajit Tetor në një trajnim të organizuar nga ADICE Francë në kuadër të projektit HVM, mbi organizimin e aktiviteteve ndërgjegjësuese dhe rritjen e kapaciteteve organizative për pritjen e vullnetarëve nga vendet e Europës. Trajnimi u organizua në qytetin Rubaix, Francë. Morën pjesë partnerë të tjerë të projektit në rajon, si shoqatat Mondo, Estoni; Merkuri, Gjeorgji: ADRA Sllovaki etj.

NCCS së shpejti do të presë vullnetarë europianë me profesion nutricionist dhe terapist okupacional për të mbështetur jetesën e shëndetshme të grupmoshave të ndryshme, përfshirë të personave me sëmundje kronike. Këto trajnime do të ndihmojnë realizimin sa më të mirë të projektit.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Trajnim-uorkshop mbi dhunën në familje në Shkodër; institucionet debatojnë

Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare (QKShK) në kuadër të projektit “Munde dhunën, thyeje heshtjen”, të mbështetur nga qeveria Suedeze, nga programi “Forcimi i policimit në Komunitet në Shqipëri”, organizoi në 27 Shtator 2018 një trajnim-uorkshop me pjesëmarrjen e punonjësve të Drejtorisë së Policisë Shkodër, me përfaqësues nga Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik në bashkinë e Shkodrës, nga Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëtor, nga Drejtoria Arsimore. Trajnim-uorkshopi kishte në fokus trajtimin e rasteve të dhunës në familje. Trajnimi u zhvillua në ambjentet e hotel Rozafës.

Pjesëmarrësit u informuan mbi ndryshimet e fundit në ligjin për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare, të hyra në fuqi në shtator 2018. Sipas këtyre ndryshimeve policia do të ketë mundësi të lëshojë urdhër paraprak mbrojtjeje të menjëhershëm për viktimat e dhunës në familje. Ky urdhër brenda 48 orëve çohet për aprovim tek gjykata e shkallës së pare, e cila e vërteton ose e anulon vendimin e policisë. Ligji e ka zgjeruar përkufizimin e dhunës në familje, duke përfshirë dhe dhunën ndaj viktimës nga i dashuri, ish-i dashuri. Drejtoria e shërbimeve sociale të bashkisë do të monitorojë respektimin e urdhrit të mbrojtjes nga palët dhe çdo 60 ditë do të përgatisë një raport, për të cilin, në çdo rast, vë në dijeni Policinë e Shtetit. Në gjykata do të krijohet një bazë e posaçme të dhënash për çështjet e dhunës në familje dhe do të unifikohet regjistrimi i këtyre çështjeve.

Stafi policor gjithashtu u trajnua mbi mënyrën e reagimit ndaj dhunës në familje. U dhanë sqarime mbi raste të debatuara si psh. mosdhënia e informacionit ndaj dhunuesit mbi denoncuesin, detyrimi i policisë për të asistuar viktimën në plotësimin e formularit të kërkesëpadisë për urdhër-mbrojtjeje pavarësisht të pasurit ose jo të provave etj.

U diskutuan problematika të hasura në punën e autoriteteve me viktimat e dhunës në familje. Eltjon Boshti, punonjës në drejtorinë e shërbimeve sociale Shkodër, u shpreh se mungesa e shërbimeve ndaj viktimave është problematike. Qendra e strehimit emergjent në Shkodër nuk strehon në afatgjatë. Ka raste kur viktima me urdhër-mbrojtje dhe dhunuesi jetojnë në një shtëpi çka i shton mundësitë për konflikte. U përmend rasti i vrasjes së një gruaje në Malësinë e Madhe nga burri. Ky si dhe një pjesë e familjarëve ishin me të meta mendore. Viktima kishte bërë disa denoncime, pa sukses. Fëmijët, me ndihmën e bashkisë, u strehuan në fshatin SOS.

Lorena Bordeli, nga Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror, Shkodër, përmendi ngritjen e mekanizmit të referimit në një marrëveshje të vitit 2017 mes bashkisë Shkodër dhe 17 institucioneve. Janë 10 qendra komunitare (5 urbane dhe 5 rurale) që ofrojnë shërbime parandalimi, këshillimi kundër dhunës në familje. Ofrohet ndihma ekonomike për viktimat e dhunës. Janë ndërtuar 26 banesa sociale, pavarësisht se këto nuk janë shpërndarë për arësye mosmarrëveshjesh në këshillin bashkiak.

Pati kritika nga punonjësit e policisë ndaj bashkisë, e cila sipas tyre nuk i ndjek mirë viktimat e dhunës në familje, si dhe ndaj gjykatës, e cila shpesh nuk merr informacion nga policia gjatë gjykimit. U përmendën në takim një rast kur është bërë denoncim fallco për dhunë në familje. Mendohet se gruaja ka bërë denoncim të rremë me synim marrjen e një urdhri mbrojtjeje dhe kërkimin e azilit në Angli me justifikimin e të qenurit viktimë e dhunës në familje. Të vështira për t’u trajtuar janë dhe rastet e fëmijëve të dhunshëm. Nuk ka shkolla riedukimi dhe një fëmijë i dhunshëm nuk mund të përjashtohet nga shkolla.

Z. Dedë Gazulli, përgjegjësi i zyrës së dhunës në familje dhe mbrojtjes së të miturve në Drejtorinë e Policisë Shkodër, u shpreh në takim se gabimisht dhuna në familje mund tëkonsiderohet si problem dytësor për shkak të problemeve të tjera më të mëdha të kriminalitetit. Ai propozoi që bashkia të ketë një grafik pune të stafit ku të përcaktohen personat në shërbim 24 orësh të cilët mund të kontaktohen nga policia edhe jashtë orarit zyrtar të punës.

Znj. Rezarta Pode, psikologe në Drejtorinë e Policisë Shkodër, përmendi si problematike situatën e familjeve të kthyera nga emigrimi të cilat pas kthimit ndodhen në vështirësi të madhe ekonomike, çka e shton mundësinë e dhunës në familje.

Pavarësisht problematikave, lufta ndaj dhunës në familje ka përparuar shumë dhe profesionalizmi i stafit policor si dhe besimi i komunitetit në të po vjen duke u rritur.

Posted in Uncategorized | Leave a comment