Organizohet në Gjirokastër tryeza e rrumbullakët mbi ndihmën ekonomike

Më datë 16 korrik 2019 Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare organizoi në Gjirokastër tryezën e rrumbullakët me temë “Monitorimi i zbatimit të reformës së ndihmës ekonomike për familjet në nevojë”. Ishin të ftuar në tryezë drejtoresha e shërbimit social në bashkinë Gjirokastër , e drejtorisë rajonale të Shërbimit Social, administratorë shoqërorë, përfaqësues nga komuniteti Rom dhe Egjyptian, nga zyra e punës, nga shoqëria civile etj.

Takimi u hap nga drejtorja ekzekutive e QKShK-së, Zj. Liliana Dango, e cila bëri një prezantim të shkurtër të projektit dhe të organizatës. Avokatja Rita Strakosha prezantoi gjetjet dhe rekomandimet e studimit me të njëjtin titull i realizuar në kuadër të projektit “Monitorimi dhe ndërgjegjësimi mbi zbatimin e reformës ekonomike”, i financuar nga Ambasada Amerikane. Studimi u bazua në sondazhin me 502 familje në nevojë, nga të cilat 51 familje janë banore në Durrës , si dhe në një analizë ligjore dhe financiare të sistemit të ndihmës ekonomike.

Ndër rekomandimet e prezantuara u përfshinë: rritja e shumës së ndihmës ekonomike për person, indeksimi i shumës së ndihmës ekonomike cdo vit, aprovimi I minimumit jetik me vendim qeverie, realizimi I anketave nga INSTAT mbi nivelin e varfërisë, përfshirjen e gjendjes shëndetësore në formulën e pikëzimit, lehtësimi i punësimit të të rinjve të moshës 16-18 vjec duke pakësuar burokracitë e nevojshme për punësimin e tyre, mbajtjen e fëmijëve në shkolla me orare të zgjatura për prindërit që punojnë etj.

Znj. Albana Allushaj, drejtore e drejtorisë së shërbimit social në bashkinë Gjirokastër, dha të dhëna mbi numrin e familjeve përfituese, të familjeve të refuzuara, ndryshimet në numrin e përfituesve gjatë reformës etj.

Përfaqësuesi i komunitetit Rom në takim, Z. Vasillaq Ajdini, vërejti se janë rreth 100 familje rome që kanë nevojë për ndihmë ekonomike por që nuk marrin. Arësyet janë të ndryshme. Një pjesë kanë hequr dorë nga aplikimi për ndihmë pasi janë refuzuar disa herë për mungesë pikësh, një pjesë nuk mund të paraqiten çdo muaj pranë zyrës së punës sepse emigrojnë shpesh midis qyteteve. U rekomandua gjatë takimit që zyrat e formimit profesional të përfshijnë kurse për zanate tradicionale të romëve si thurrja e shportave. Formimi profesional në këtë fushë do të shtonte punësimin në komunitetin Rom.

U ngrit problematika e mos-regjistrimit të 12 fëmijëve romë në gjendjen civile, çka pengon marrjen e gjithë shërbimeve publike prej tyre. Në lidhje me drejtorinë rajonale të shërbimit social shtetëror u rekomandua që kjo drejtori të ketë mundësi të ofrojë ndihma në natyrë si ushqime, veshje etj. për familjet në nevojë.

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Organizohet në Tiranë tryeza e rrumbullakët mbi reformën e ndihmës ekonomike

 

 

 

 

 

 

 

 

Më datë 11 korrik 2019 Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare organizoi në Tiranë tryezën e rrumbullakët me temë “Monitorimi i zbatimit të reformës së ndihmës ekonomike për familjet në nevojë”. Ishin të ftuar në tryezë përfaqësues nga drejtoria e rajonale e shërbimit social shtetëror, drejtoria rajonale e shërbimit kombëtar të punësimit, bashkia e Tiranës, administratorë shoqërorë, nga shoqëria civile etj.

Takimi u hap nga drejtorja ekzekutive e QKShK-së, Zj. Liliana Dango, e cila bëri një prezantim të shkurtër të projektit dhe të organizatës. Avokatja Rita Strakosha prezantoi gjetjet dhe rekomandimet e studimit me të njëjtin titull i realizuar në kuadër të projektit “Monitorimi dhe ndërgjegjësimi mbi zbatimin e reformës ekonomike”, i financuar nga Ambasada Amerikane. Studimi u bazua në sondazhin me 502 familje në nevojë, nga të cilat 191 familje janë banore në Tiranë , si dhe në një analizë ligjore dhe financiare të sistemit të ndihmës ekonomike.

Ndër rekomandimet e prezantuara përmendim: rritja e shumës së ndihmës ekonomike për person, indeksimi i shumës së ndihmës ekonomike cdo vit, përfshirja e gjendjes shëndetësore si kriter në formulën e pikëzimit, realizimi I anketave të INSTAT-it mbi varfërinë, lehtësimi i punësimit të të rinjve të moshës 16-18 vjec duke pakësuar burokracitë e nevojshme për punësimin e tyre, etj.

Pati komente dhe diskutime intensive nga ana e pjesëmarrësve mbi rekomandimet e dhëna, duke shtuar dhe rekomandime shtesë. Z. Fatjon Dhuli drejtori I drejtorisë së nxitjes së punësimit në bashkinë Tiranë rekomandoi rikthimin e skemës së punës në komunitet për familjet që marrin ndihmë ekonomike. Në zonat rurale punët ku mund të përfshihen këto familje janë pastrimi dhe rregullimi I kanaleve kulluese, pastrim territori etj.

Përfaqësuesja në takim e Drejtorisë së Kontrollit në Shërbimin Social Shtetëror, Znj. Miranda Pashaj, sqaroi se sistemi I ndihmës ekonomike është I lidhur elektronikisht me 6 institucione dhe së shpejti pritet të lidhet edhe me sistemin e pensioneve të invaliditetit.

Përfaqësuesja në takim e Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Kombëtar të Punësimit, Zj. Rajmonda Nasufi, theksoi se është momenti I duhur për realizimin e këtij studimi sepse Strategjia Kombëtare për Mbrojtjen Sociale përfundon në vitin 2020 dhe ka nevojë për një vlerësim të rezultateve të arritura në kuadër të kësaj strategjie. Përmendi se formula e pikëzimit penalizon ndjeshëm familjet me pak anëtarë, aq sa familje në gjendje të rëndë ekonomike nuk kanë arritur të marrin ndihmë ekonomike për këtë arësye.

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Organizohet në Durrës tryezë e rrumbullakët mbi monitorimin e reformës së ndihmës ekonomike

Më datë 8 korrik 2019 Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare organizoi në Durrës tryezën e rrumbullakët me temë “Monitorimi i zbatimit të reformës së ndihmës ekonomike për familjet në nevojë”. Ishin të ftuar në tryezë administratorë shoqërorë, përfaqësues nga bashkia, nga zyra e punës, nga shoqëria civile etj.

Takimi u hap nga drejtorja ekzekutive e QKShK-së, Zj. Liliana Dango, e cila bëri një prezantim të shkurtër të projektit dhe të organizatës. Avokatja Rita Strakosha prezantoi gjetjet dhe rekomandimet e studimit me të njëjtin titull i realizuar në kuadër të projektit “Monitorimi dhe ndërgjegjësimi mbi zbatimin e reformës ekonomike”, i financuar nga Ambasada Amerikane. Studimi u bazua në sondazhin me 502 familje në nevojë, nga të cilat 51 familje janë banore në Durrës , si dhe në një analizë ligjore dhe financiare të sistemit të ndihmës ekonomike.

Ndër rekomandimet e prezantuara u përfshinë: rritja e shumës së ndihmës ekonomike për person, indeksimi i shumës së ndihmës ekonomike cdo vit, lehtësimi i punësimit të të rinjve të moshës 16-18 vjec duke pakësuar burokracitë e nevojshme për punësimin e tyre, etj.

Znj. Meme Xhaferraj, drejtore e drejtorisë së shërbimit social në bashkinë Durrës përmendi se Durrësi hyn ndër bashkitë me nivel të mirë ekonomik, ku ka shumë mundësi punësimi, prandaj dhe numri I përfituesve nga ndihma ekonomike është relativisht I vogël.

Përfaqësuesit e komunitetit Rom në takim, Z. Ismail Jakupi dhe Z. Emiliano Elmazi, vërejtën se komuniteti Rom ka shumë pak përfitues të ndihmës ekonomike për shkak të burokracive në aplikim. Një ndër shkresat e kërkuara është kontrata e qirasë e shtëpisë, por familjet shpesh nuk kanë mundësi ta sigurojnë sepse pronarët e shtëpive I shmangen pagimit të tatimit në burim. Ka familje shumë të varfra të cilat jetojnë në barraka dhe nuk marrin ndihmë ekonomike. Në lidhje me punësimin e anëtarëve të komunitetit Rom u theksua se ka nevojë për më shumë ndërgjegjësim në komunitet për përfshirjen e tyre në tregun formal të punës.

Z. Astrit Hysaj, administrator shoqëror, përmendi se nuk është e qartë nëse afati 5 vjeçar i marrjes së ndihmës ekonomike llogaritet pas hyrjes në fuqi të ligjit apo ka efekt prapaveprues.

 Ndër rekomandimet e hedhura në takim përmendim: krijimin e një harte varfërie nga INSTAT, ku të identifikohet shpërndarja gjeografike e varfërisë; futja e familjeve që lypin në skemën e ndihmës ekonomike kryesisht nga vetë administrator, lehtësimi I aplikimit për ndihmë ekonomike I familjeve kujdestare, lehtësimi I aplikimit për familjet që kanë një anëtar jashtë shtetit.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Organizohet tryeza e rrumbullakët mbi monitorimin e sistemit të ndihmës ekonomike

Më datë 3 korrik 2019 Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare organizoi në Elbasan tryezën e rrumbullakët me temë “Monitorimi i zbatimit të reformës së ndihmës ekonomike për familjet në nevojë”. Ishin të ftuar në tryezë përfaqësues nga drejtoria rajonale e shërbimit social shtetëror, nga bashkia, nga zyra publike e punës, nga shoqëria civile etj.

Takimi u hap nga drejtorja ekzekutive e QKShK-së, Zj. Liliana Dango, e cila bëri një prezantim të shkurtër të projektit dhe të organizatës. Avokatja Rita Strakosha prezantoi gjetjet dhe rekomandimet e studimit me të njëjtin titull i realizuar në kuadër të projektit “Monitorimi dhe ndërgjegjësimi mbi zbatimin e reformës ekonomike”, i financuar nga Ambasada Amerikane. Studimi u bazua në sondazhin me 502 familje në nevojë, nga të cilat 400 marrin ndihmë ekonomike, si dhe në një analizë ligjore dhe financiare të sistemit të ndihmës ekonomike.

Ndër rekomandimet e prezantuara u përfshinë: rritja e shumës së ndihmës ekonomike për person, indeksimi i shumës së ndihmës ekonomike cdo vit, lehtësimi i punësimit të të rinjve të moshës 16-18 vjec, harmonizimi i kalendarit të universiteteve dhe gjimnazeve me sezonin turistik etj.

Ndër komentet e pjesëmarrësve përmendim komentet se në Elbasan ka me qindra vende pune vakante, ka disa fabrika të cilat kërkojnë punëtorë dhe i gjejnë me vështirësi, pra mundësia për të dalë nga skema e ndihmës ekonomike është për shumë familje. Pavarësisht kësaj, ndihma për ato familje që vërtet nuk kanë mundësi të punësohen dhe nuk kanë asnjë burim të ardhure, është në vlera shumë të ulëta.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Realizohet kursi i trajnimit 17-21 qershor

Ky kurs, sikurse kursi i mëparshëm, u organizua në qendrën multifunksionale komunitare në Shkozë me gratë e këtij komuniteti.

Ditën e parë të trajnimit gratë u prezantuan me donatorin, projektin, qëllimet e projektit. Gratë shprehën interesim jo vetëm për trajnimin, por edhe për punësimin pas trajnimit. Gratë u informuan se pas trajnimeve do të mbështeten për punësimin në punë të pakualifikuara. Gratë u prezantuan mbi veten e tyre, edukimin, eksperiencën e punës dhe preferencat për punësim. Dita vazhdoi me dhënien e informacionit mbi punët e shtëpisë.

Ditët e tjera të trajnimit u trajtuan temat e kujdesit për të moshuar, kujdesit për fëmijë, dhe tregut të punës.

Në fund të trajnimit gratë u pajisën me çertifikatat e trajnimit.

Kursi mbështetet financiarisht Bashkimi Evropian në kuadër të programit ReLOad,

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nutricioniste dhe fizioterapiste me eksperiencë ofrojnë për familjet në nevojë terapi falas

Njoftojmë miqtë e Qendrës Kombëtare për Shërbime Komunitare (QKShK) se 2 terapiste me eksperiencë nga Spanja dhe Belgjika do të fillojnë së shpejti punën pranë QKShK-së si terapiste në kuadër të projektit HVA, mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian dhe programi i tij “EU Aid Volunteers”.

Nutricionistja Alexia de Theux nga Belgjika, me 7 vjet eksperiencë pune si dietologe, e përgatitur veçanërisht për alergjitë ushqimore, do të ofrojë këshillim falas mbi dietat për familjet në nevojë.

Fizioterapistja, Arancha Ferrer de la Cruz, nga Spanja, ka 2 vite eksperiencë pune si fizioterapiste, dhe do të ofrojë fizioterapi falas për personat me probleme shëndetësore.

Projekti do të zgjasë 1 vit.

Personat e interesuar të na kontaktojnë në nr. telefoni: 0694346131 ose në e-mailin: nccs.albania@gmail.com

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Realizohet kursi i trajnimit 3-7 qershor

Trajnimi i radhës u organizua në qendrën komunitare Shkozë. Gratë pjesëmarrëse në trajnim ishin nga komuniteti Rom, por dhe nga shtresat në nevojë që banojnë në banesat sociale të Shkozës, ose në pallatet përreth. Interesimin më të madh gratë e patën për kujdesin për të moshuar si dhe për kujdesin për shtëpinë.

Ditën e parë të trajnimit u prezantua projekti, objektivat e tij, aktivitetet, donatori. Gratë u informuan se krahas trajnimeve projekti realizon dhe punësime në shërbime në familje, prandaj është me interes pjesëmarrja. Gratë gjithashtu prezantuan veten, arsimin, historinë e punësimit dhe preferencat për punësim.

Ndër komentet e grave përmendim se kanë vështirësi në gjetjen e punëve një pjesë e tyre sepse duhet të kujdesen për fëmijët e vegjël, një pjesë tjetër sepse kanë probleme shëndetësore që pengojnë punësimin. Shpesh gratë rome pengohen nga burrat që të punojnë në lokale, hotele si pastruese, për shkak të xhelozisë. Një pengesë tjetër e madhe është diskriminimi nga punëdhënësit të cilët I përjashtojnë nga intervistat sapo i shikojnë se janë rome.

Kursi mbështetet nga Bashkimi Evropian në kuadër të programit ReLOad.

Posted in Uncategorized | Leave a comment