Filluan trajnimet për shërbime në familje

Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare filloi trajnimet për kujdestare shtëpie, bebisiter, punëtore shtëpie. Trajnimet organizohen në kuadër të programit Reload dhe të projektit “Fuqizimi ekonomik i qendrueshëm i grave në nevojë”, i mbështetur nga Bashkimi Europian.

Pati një interesim shumë të madh të grave punëkërkuese për të marrë pjesë në trajnime. Kursi i parë i trajnimit u organizua në datat 22-26 tetor. Trajnimi u shoqërua me prezantime në power point, me video instruktuese, me shembuj praktikë në përdorimin e pajisjeve shëndetësore në kushte shtëpiake, me diskutime në grup.

Gratë e trajnuara do të mbështeten nga NCCS për tu punësuar në shërbime në familje. Ato u pajisën me certifikata trajnimi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements
Posted in Punësimi | Leave a comment

Trajnim për rritjen e kapaciteteve organizative në kuadër të projektit HVM

Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare mori pjesë gjatë muajit Tetor në një trajnim të organizuar nga ADICE Francë në kuadër të projektit HVM, mbi organizimin e aktiviteteve ndërgjegjësuese dhe rritjen e kapaciteteve organizative për pritjen e vullnetarëve nga vendet e Europës. Trajnimi u organizua në qytetin Rubaix, Francë. Morën pjesë partnerë të tjerë të projektit në rajon, si shoqatat Mondo, Estoni; Merkuri, Gjeorgji: ADRA Sllovaki etj.

NCCS së shpejti do të presë vullnetarë europianë me profesion nutricionist dhe terapist okupacional për të mbështetur jetesën e shëndetshme të grupmoshave të ndryshme, përfshirë të personave me sëmundje kronike. Këto trajnime do të ndihmojnë realizimin sa më të mirë të projektit.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Trajnim-uorkshop mbi dhunën në familje në Shkodër; institucionet debatojnë

Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare (QKShK) në kuadër të projektit “Munde dhunën, thyeje heshtjen”, të mbështetur nga qeveria Suedeze, nga programi “Forcimi i policimit në Komunitet në Shqipëri”, organizoi në 27 Shtator 2018 një trajnim-uorkshop me pjesëmarrjen e punonjësve të Drejtorisë së Policisë Shkodër, me përfaqësues nga Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik në bashkinë e Shkodrës, nga Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëtor, nga Drejtoria Arsimore. Trajnim-uorkshopi kishte në fokus trajtimin e rasteve të dhunës në familje. Trajnimi u zhvillua në ambjentet e hotel Rozafës.

Pjesëmarrësit u informuan mbi ndryshimet e fundit në ligjin për masat ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare, të hyra në fuqi në shtator 2018. Sipas këtyre ndryshimeve policia do të ketë mundësi të lëshojë urdhër paraprak mbrojtjeje të menjëhershëm për viktimat e dhunës në familje. Ky urdhër brenda 48 orëve çohet për aprovim tek gjykata e shkallës së pare, e cila e vërteton ose e anulon vendimin e policisë. Ligji e ka zgjeruar përkufizimin e dhunës në familje, duke përfshirë dhe dhunën ndaj viktimës nga i dashuri, ish-i dashuri. Drejtoria e shërbimeve sociale të bashkisë do të monitorojë respektimin e urdhrit të mbrojtjes nga palët dhe çdo 60 ditë do të përgatisë një raport, për të cilin, në çdo rast, vë në dijeni Policinë e Shtetit. Në gjykata do të krijohet një bazë e posaçme të dhënash për çështjet e dhunës në familje dhe do të unifikohet regjistrimi i këtyre çështjeve.

Stafi policor gjithashtu u trajnua mbi mënyrën e reagimit ndaj dhunës në familje. U dhanë sqarime mbi raste të debatuara si psh. mosdhënia e informacionit ndaj dhunuesit mbi denoncuesin, detyrimi i policisë për të asistuar viktimën në plotësimin e formularit të kërkesëpadisë për urdhër-mbrojtjeje pavarësisht të pasurit ose jo të provave etj.

U diskutuan problematika të hasura në punën e autoriteteve me viktimat e dhunës në familje. Eltjon Boshti, punonjës në drejtorinë e shërbimeve sociale Shkodër, u shpreh se mungesa e shërbimeve ndaj viktimave është problematike. Qendra e strehimit emergjent në Shkodër nuk strehon në afatgjatë. Ka raste kur viktima me urdhër-mbrojtje dhe dhunuesi jetojnë në një shtëpi çka i shton mundësitë për konflikte. U përmend rasti i vrasjes së një gruaje në Malësinë e Madhe nga burri. Ky si dhe një pjesë e familjarëve ishin me të meta mendore. Viktima kishte bërë disa denoncime, pa sukses. Fëmijët, me ndihmën e bashkisë, u strehuan në fshatin SOS.

Lorena Bordeli, nga Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror, Shkodër, përmendi ngritjen e mekanizmit të referimit në një marrëveshje të vitit 2017 mes bashkisë Shkodër dhe 17 institucioneve. Janë 10 qendra komunitare (5 urbane dhe 5 rurale) që ofrojnë shërbime parandalimi, këshillimi kundër dhunës në familje. Ofrohet ndihma ekonomike për viktimat e dhunës. Janë ndërtuar 26 banesa sociale, pavarësisht se këto nuk janë shpërndarë për arësye mosmarrëveshjesh në këshillin bashkiak.

Pati kritika nga punonjësit e policisë ndaj bashkisë, e cila sipas tyre nuk i ndjek mirë viktimat e dhunës në familje, si dhe ndaj gjykatës, e cila shpesh nuk merr informacion nga policia gjatë gjykimit. U përmendën në takim një rast kur është bërë denoncim fallco për dhunë në familje. Mendohet se gruaja ka bërë denoncim të rremë me synim marrjen e një urdhri mbrojtjeje dhe kërkimin e azilit në Angli me justifikimin e të qenurit viktimë e dhunës në familje. Të vështira për t’u trajtuar janë dhe rastet e fëmijëve të dhunshëm. Nuk ka shkolla riedukimi dhe një fëmijë i dhunshëm nuk mund të përjashtohet nga shkolla.

Z. Dedë Gazulli, përgjegjësi i zyrës së dhunës në familje dhe mbrojtjes së të miturve në Drejtorinë e Policisë Shkodër, u shpreh në takim se gabimisht dhuna në familje mund tëkonsiderohet si problem dytësor për shkak të problemeve të tjera më të mëdha të kriminalitetit. Ai propozoi që bashkia të ketë një grafik pune të stafit ku të përcaktohen personat në shërbim 24 orësh të cilët mund të kontaktohen nga policia edhe jashtë orarit zyrtar të punës.

Znj. Rezarta Pode, psikologe në Drejtorinë e Policisë Shkodër, përmendi si problematike situatën e familjeve të kthyera nga emigrimi të cilat pas kthimit ndodhen në vështirësi të madhe ekonomike, çka e shton mundësinë e dhunës në familje.

Pavarësisht problematikave, lufta ndaj dhunës në familje ka përparuar shumë dhe profesionalizmi i stafit policor si dhe besimi i komunitetit në të po vjen duke u rritur.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Takim informues mbi programin EU Aid Volunteers

NCCS organizoi së fundmi një takim informues me 10 organizata të shoqërisë civile mbi programin EU Aid Volunteers. Takimi u hap nga drejtorja ekzekutive e NCCS-së, Znj. Liliana Dango. Ajo prezantoi NCCS-në, projektin në kuadër të të cilit organizohet takimi (Humanitarian Volunteering Management, financuar nga BE). Pjesëmarrësit prezantuan veten, organizatat që përfaqësonin si dhe fushat e tyre të aktiviteteve.

Koordinatorja e NCCS-së, Rita Strakosha, prezantoi programin EU Aid. Pjesëmarrësit u informuan mbi objektivin e programit, shpërndarjen e tij gjeografike, madhësinë e fondeve, tematikat e financuara; mbi strukturimin e projekteve (organizata nisëse dhe pritëse); mbi kërkesat që duhet të plotësojnë organizatat për t’u akredituar; mbi ngjashmëritë dhe ndryshimet mes programit EU Aid dhe EVS. Gjatë takimit pjesëmarrësit folën për eksperiencën e tyre me vullnetarizmin. Ata u interesuan mbi mënyrën e mbështetjes së vullnetarëve për t’u integruar në shoqërinë shqiptare, si psh. duke iu ofruar kurse në gjuhën shqipe

Përfaqësuesja e ADRA Shqipërisë në takim, Kristi Qendro, prezantoi eksperiencën e saj në organizatë me vullnetarë të huaj.

Në përfundim të takimit pjesëmarrësve iu shpërndanë materiale promocionale.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Si aplikohet për të qenë organizatë përfituese nga programi EU Aid Volunteers

Nga Rita Strakosha

Programi Eu Aid volunteers

Projekti “EU AID volunteers” është një projekt i nisur në vitin 2015, i cili do të vazhdojë deri në vitin 2020. Projekti synon mbështetjen financiare e profesionistëve vullnetarë në vende me nevoja humanitare jashtë BE-së. Mbi 4000 vullnetarë pritet të nisen në vende të ndryshme të botës. 10,000 vullnetarë mund të përfshihen onlajn në punë vullnetare. Projekti ka një buxhet prej 147 milion eurosh. Nisja e vullnetarëve të parë ka filluar në vitin 2016.

Vullnetar EU Aid mund të bëhen personat që janë shtetas ose rezidentë afatgjatë në vendet e BE-së. Vullnetarë nga Shqipëria (apo vendet kandidate për BE) do të mund të aplikojnë nëse BE nënshkruan marrëveshje dypalëshe me Shqipërinë (vendin përkatës). Vullnetarët onlajn mund të vijnë nga cilido vend i botës.

Përpara nisjes së vullnetarit, ai trajnohet mbi BE-në, politikat humanitare të BE-së, mbi kujdesin për sigurinë, shëndetin e tij në vendin mikpritës.

Vullnetari paguhet me një rrogë modeste që është llogaritur të mbulojë shpenzimet e jetesës në vendin mikpritës. Organizatat nisëse dhe pritëse gjithashtu paguhen me tarifë fikse mujore për punën administrative të zbatimit të projektit. Shpenzime për trajnime, qira zyre, rrogë drejtor projekti, koordinator projekti etj. nuk ka. Faqja zyrtare e projektit:

https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers_en

Ku ndryshon programi Eu Aid nga programi EVS

EU Aid EVS
Koha e qëndrimit të vullnetarit: 1 muaj e lart, pa kufizim. Koha e qëndrimit të vullnetarit: 1 muaj-12 muaj.
Vullnetar mundësisht me shkollë të lartë ose me profesion Vullnetar me gjimnaz ose shkollë të lartë.
Pagesa e vullnetarit afërsisht sa një pagë mujore mesatare-e ulët në Shqipëri. Pagesa e vullnetarit mjafton vetëm për shpenzimet e ushqimit.
Punë e specializuar. Aktivitete kulturore, sportive etj., punë e paspecializuar.
Mosha +18 vjeç. Mosha 18-30 vjeç.

 

Kuadri ligjor që rregullon programin

Janë 3 rregullore të Komisionit Europian që përcaktojnë kushtet dhe kriteret për pjesëmarrjen në program:

* Regullorja themeluese 375/2014: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1420127481637&uri=CELEX:32014R0375

* Regulloret zbatuese: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1420127455207&uri=CELEX:32014R1244

* Rregullorja e deleguar : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_373_R_0003

Kush bën cfarë?

Organizatat nisëse: Janë me seli në BE. Organizojnë thirrjen për vullnetarë në vendin e tyre. Organizojnë nisjen e vullnetarit, menaxhojnë buxhetin e projektit, raportojnë tek donatori për zbatimin e projektit.

Organizata pritëse: identifikon nevojën për vullnetar, llojin e vullnetarizmit që ka nevojë vendi pritës, aplikon bashkë me organizatën nisëse, përzgjedh vullnetarin nga CV-të e ofruara nga organizata nisëse, informon vullnetarin mbi rreziqet e vendit pritës dhe si t’i parandalojë e mbrohet, siguron akomodimin e vullnetarit dhe mbikëqyr punën e tij, raporton mbi zbatimni e projektit tek organizata nisëse.

Agjencia ekzekutive e Komisionit Europian, EACEA, akrediton organizatat, nxjerr thirrjen për oferta, lidh kontratat me organizatat fituese, ofron program trajnimi të nën-kontraktuar, lidh kontratën me siguruesin shëndetësor për gjithë vullnetarët.

Llojet e aktiviteteve që financohen

Fushat që financohen janë: Menaxhimi i projekteve, edukimi, bujqësia, mjedisi, zhvillimi rural, të drejtat e njeriut etj.

Temat e aktiviteteve: rritja e reziliencës në komunitetin lokal, përgatitja për emergjenca, parandalimi i emergjencave, rehabilitim pas emergjencës, zhvillimi afatgjatë i vendit pritës.

Vullnetari mund të ketë përgatitje profesionale në fusha nga më të ndryshmet, përfshirë mjekësi, inxhinjeri, eknomik, shkenca sociale etj.

Çertifikimi si organizatë pritëse

Informacion të përgjithshëm mbi procesin e certifikimit mund ta gjeni në këtë link:

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/certification-call-announcement-012115.pdf

Certifikimi është i vlefshëm për 3 vjet, pas të cilave duhet riaplikuar, ngjashëm me akreditimin për EVS. Nqs. organizata aplikon por nuk i aprovohet akreditimi, mund të riaplikojë pas të paktën një viti.

Janë të përjashtuara nga çertifikimi: organizatat me detyrime tatimore të papaguara; organizatat që janë në likuidim e sipër; organizatat drejtorët e të cilëve janë dënuar për sjellje kriminale në profesionin e tyre.

Organizata duhet të ketë 3 letra rekomandimi nga organizata të akredituara nga EU Aid volunteers ose nga degë të organizatave ndërkombëtare në Shqipëri.

Dokumentat e kërkuar për akreditimin

-Format e aplikimit mund t’I gjeni në linkun:

https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/

-Udhëzues për mbushjen e formularit të aplikimit për akreditim:

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/eform_user_guide_11.pdf

Kërkohet nga OJF-ja që të ketë manual të brendshëm mbi menaxhimin e rreziqeve në vendin pritës (ku identifikohen rreziqet nga kriminaliteti, rreziqet fetare, kulturore, mjedisore, shëndetësore etj. si dhe si vullnetari t’i parandalojë, zbusë); të ketë manual mbi kushtet e punës (kohëzgjatja; pushimet; përdorimi i aseteve, kompjuterave; etj.), udhëzues mikëpritjeje (welcome booklet); të ketë proçedura të aprovuara se si organizohet intervista e punës, çfarë pyetjesh bëhen gjatë intervistës, cilat kriteresh vendosin përzgjedhjen e kandidatit etj.  Zakonisht organizata nisëse ka përgatitje dhe kapacitet për të orientuar organizatën pritëse në përgatitjen e këtyre dokumenteve.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

NCCS-ja liçencohet nga programi EU Aid volunteers për pritjen e vullnetarëve europianë

 

 

Qendra Kombëtare për Shërbime Komunitare është liçencuar së fundmi nga programi Eu Aid Volunteers për pritjen e vullnetarëve të këtij programi. Liçencimi erdhi pas një periudhe mbi një vjeçare trajnimesh nën drejtimin e shoqatës franceze ADICE.

NCCS ka aplikuar së bashku me ADICE-n për pritjen e profesionistëve që do të punojnë si mësues anglishteje dhe si nutricionist. Në kopshtet shqiptare ka shumë interesim nga prindërit për të pasur mësim gjuhe të huaj për fëmijët, por për arësye ekonomike shpesh kopshtet nuk kanë mundësi ta ofrojnë këtë shërbim. Mësuesi i huaj i anglishtes që do të paguhet nga programi EU Aid volunteers do të ofrojë mësime falas anglishteje për fëmijët.

Një tjetër profesionist i kërkuar nga NCCS është nutricionisti. Në gamën e gjerë të baçelorëve dhe masterave që ofrojnë universitetet dhe institucionet shkollore shqiptare mungon pikërisht profesioni i nutricionistit. Të diplomuari në fushat e shëndetit si mjekët, infermierët, stomatologët, mamitë, punonjësit e shëndetit publik etj. marrin vetëm pak lëndë në fushën e nutricionit, të cilat pak i përdorin në praktikën e përditshme. Për këtë arësye ka nevojë për profesionistë nutricionistë të cilët të ofrojnë shërbimin e promocionit shëndetësor për persona me sëmundje kronike, apo dhe për persona të shëndetshëm që janë të rrezikuar për sëmundje kronike. Në rast se pranë NCCS do të vijë një nutricionist i huaj, ky do të ofrojë vizita falas me persona të interesuar.

Krahas NCCS-së nga ky program është liçencuar edhe OJF-ja ADRA Albania, e cila po ashtu do të presë vullnetarë të huaj.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Stafi i NCCS-së trajnohet në Turqi në kuadër të projektit mbi vullnetarizmin

 

 

 

 

 

 

 

Në 25-29 qershor stafi I NCCS-së u trajnua në kuadër të projektit Reinforcement and Sustainability in Humanitarian Volunteering Management. Trajnimi u fokusua në temën e organizimit të fushatave sensibilizuese për aktivitetet e vullnetarizmit.  Gjatë trajnimit u shpërndanë material promocionale, çadra dhe bluza, me logon e projektit.

Morën pjesë në trajnim shoqatat partnere në projekt, Merkuri, Gjeorgji; ADRA Shqipëri; Small Projects Instanbul, Turqi; etj. Një ditë e trajnimit iu dedikua vizitës në ambjentet e shoqatës turke SPI, e cila punon ngushtë me refugjatët sirianë në Turqi. Kjo shoqatë ka punësuar me dhjetëra gra siriane, të cilat qepin dhe përgatisin vëthë artizanalë në ambjentet e shoqatës. Teknika e punës, mënyra e përgatitjes së vëthëve u mesohet grave nga shoqata. Shoqata funksionon si biznes social, ku fondet për blerjen e pajisjeve dhe materialeve sigurohen pjesërisht nga donacionet dhe pjesërisht nga të ardhurat nga shitjet. Në ambjentet e shoqatës ka një kënd të posaçëm për grumbullimin e dhuratave për refugjatët nga banorët e zonës. Sipas përfaqësueses së kësaj shoqate, Shannon Kay, refugjatët sirianë janë përshtatur mirë me shoqërinë turke. Fëmijët sirianë frekuentojnë shkollat turke, kurse prindërit punojnë sipas mundësive.

Në fund të takimit u organizua një video e thjeshtë me 4-5 fëmijë sirianë që frekuentojnë qendrën për të mësuar kompjuter.

Mënyra e funksionimit të kësaj shoqate është shembull i mirë se si mund të organizohet një biznes social edhe në Shqipëri.

Stambolli është një qytet shumë mikpritës për turistët, me sektorin e shërbimeve ushqimore shumë të zhvilluar, me një klimë të ngjashme me klimën e Tiranës. Trajnimi i radhës do të zhvillohet në Rubaix, Francë, dhe do të shënojë edhe mbylljen e projektit “Reinforcement and sustainability in Humanitarian Volunteering Management”, i financuar nga Bashkimi Europian.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment